Fixa brän­nan

Plaza Kvinna - - SKÖNHET - Av: Su­san­ne Bar­ne­kow

Med en lång kar­riär in­om skön­hets­bran­schen bakom sig har brun ut­an sol-gu­run Ja­mes Re­ad job­bat med väl­kän­da namn som Na­o­mi Camp­bell, Ro­sie Hun­ting­ton-White­ley och El­lie Goulding. Nu dri­ver han sitt eget va­ru­mär­ke där kon­cep­tet är lyx­i­ga och in­no­va­ti­va brun ut­an sol-pro­duk­ter. Här ger han si­na bäs­ta tips på hur du ska­par den per­fek­ta fusk­brän­nan! Är det nå­gon som kan allt och li­te till om brun ut­an sol-pro­duk­ter och som vet hur man fix­ar en jämn och fin fusk­brän­na så är det Ja­mes Re­ad. Han har även koll på vilket som är är det van­li­gas­te miss­ta­get man gör när man an­vän­der brun ut­an sol-pro­duk­ter.

– Att över­ap­pli­ce­ra! Se först till att din fusk­brän­na har blek­nat, ge­nom att ex­fo­li­e­ra 3–4 da­gar ef­ter an­vänd­ning. Ett an­nat van­ligt miss­tag är att man tvät­tar hän­der­na så att man får bru­na ar­mar som övergår i krit­vi­ta hän­der. Hur för­be­re­der man hu­den på bäs­ta sätt?

– Ex­fo­li­e­ra all­tid 24 tim­mar in­nan, och ra­ka och vaxa dig minst 48 tim­mar in­nan. Åter­fuk­ta tor­ra om­rå­den på krop­pen in­nan du ap­pli­ce­rar din BUS-pro­dukt, och an­vänd all­tid en ap­pli­ce­rings­van­te. Om du har an­vänt en BUS-pro­dukt ti­di­ga­re, gnug­ga hu­den med en ren­gö­rings­ser­vett in­nan du ap­pli­ce­rar – det tar bort gam­mal färg som kanske sit­ter kvar. Finns det nå­got smart sätt att und­vi­ka fär­ga­de och fläc­ki­ga hän­der?

– När du ap­pli­ce­rar fär­gen på di­na hän­der, an­vänd ba­ra över­bli­ven pro­dukt som fast­nat på din hands­ke och an­vänd se­dan en våt­ser­vett för att ren­gö­ra hand­fla­tor­na. Hur max­i­me­rar man livs­läng­den på sin fusk­brän­na?

– Ge­nom att an­vän­da af­ter sun-kräm! De är näm­li­gen fram­tag­na för att vår­da hu­den ef­ter rik­tig sol­ex­po­ne­ring men fun­ge­rar lika bra för fusk­fär­gad hud – vilket för­läng­er din sol­kyss­ta glow. Om man har gjort miss­ta­get att få rän­der i fär­gen – har du någ­ra tips på hur man en­kelt får bort dem?

– An­vänd min In­stant Bron­zing Spray över de om­rå­den som är vi­ta, tills fär­gen jäm­nat ut sig. Finns det nå­gon ne­ga­tiv ef­fekt som kan upp­stå när man an­vän­der BUS-pro­duk­ter?

– Nej, BUS-pro­duk­ter är säk­ra att an­vän­da, och de är ett be­tyd­ligt bätt­re al­ter­na­tiv till att sit­ta i so­len. Nu in­ne­hål­ler ju även de fles­ta BUS-pro­duk­ter vår­dan­de in­gre­di­en­ser, vilket in­ne­bär att du tar hand om hu­den sam­ti­digt som du byg­ger upp en fin färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.