Snea­kerns stil­säk­ra kliv till high fa­shion

Snea­kers har bli­vit en hörn­sten i vå­ra gar­de­ro­ber – och de tar sig allt djär­va­re ut­tryck. Men hur kun­de nå­got som från bör­jan var en en­kel gym­pa­do­ja gjord av en gum­mi­su­la med tex­til, få ett så mo­nu­men­talt ge­nom­slag i mo­det? Vi har gått till bot­ten med sne

Plaza Kvinna - - CONTENTS - av Jen­ny Ols­son

För­mod­li­gen har du fle­ra än ett par i gar­de­ro­ben. För­mod­li­gen bär du dem li­ka be­kvämt till jeans som till ko­stym. För­mod­li­gen har du ock­så en tyd­lig upp­fatt­ning om vil­ken mo­dell som är mest ”du”. Vi ta­lar för­stås om snea­kers.

I grun­den en gym­nas­tik­sko ska­pad för ett än­da­mål – att an­vän­das när man id­rot­tar – har snea­kers i dag en minst li­ka själv­klar plats på ca­t­wal­ken som på front row. Nya mo­del­ler släpps dag­li­gen. Och tar slut dag­li­gen. Mis­sar man hel­gens släpp, så är näs­ta snabbt på tur.

In­gång­na Vans, Su­per­gas och Stan Smit­hs pry­der in­te läng­re ga­tor­na ut­an åter­häm­tar sig på sko­hyl­lan. Istäl­let stop­pas föt­ter­na i den här sä­song­ens he­tas­te mo­dell: chunky snea­kers. För det har väl knap­past und­gått nå­gon att det är re­jä­la do­ning­ar i bjär­ta fär­ger med många de­tal­jer och, fram­för allt, ex­tra sto­ra och tjoc­ka su­lor som gäl­ler just nu.

Un­der mo­de­vec­kor­na i New York, Pa­ris, Lon­don och Mi­la­no har idel sti­li­ko­ner och fo­to­mo­del­ler setts bä­ra des­sa fulsnyg­ga, spor­ti­ga snea­kers från bland an­nat Ac­ne, Lou­is Vuit­ton och Ba­len­ci­a­ga, vars hy­pa­de, multi­fär­ga­de fe­ting Tri­p­le S har fått en rad ef­ter­föl­ja­re. I kam­pen om de snyg­gas­te – el­ler fu­las­te, be­ro­en­de på hur man ser det – snea­ker­sen släpp­te brit­tis­ke Jo­nat­han An­der­son för Lo­ewe den här sä­song­en su­per­lux­u­ö­sa, hand­gjor­da snea­kers med en lång, upp­böjd tå. Prislap­pen? Cir­ka fem­tu­sen kro­nor pa­ret.

Des­sa okon­ven­tio­nel­la snea­ker­va­ri­an­ter är en ut­veck­ling av, el­ler kanske sna­ra­re en flirt

Ni­kes ori­gi­nal­mo­dell Cor­tez fång­a­des un­der Lon­don Fa­shion We­ek av stre­etsty­le­fo­to­gra­fer­na. med, det se­na 90- och ti­di­ga 00-ta­let. Och den är långt ifrån en­sam; nät­ta sol­glas­ö­gon i al­la ku­lö­rer och mag­väs­kan som just nu kor­sar många ax­lar här­rör ock­så från mo­det som var po­pu­lärt då. En stor del av hy­pen kom­mer ock­så från en ökad trött­het på de re­na lin­jer och den över­driv­na mi­ni­ma­lism som länge rått; i snea­ker­värl­den ex­emp­li­fi­e­rat med re­na slim­ma­de mo­del­ler som Stan Smith och Com­mon Pro­jects. Till­sam­mans har des­sa två ut­veck­ling­ar ba­nat väg så att klum­pi­ga ret­ro­sil­hu­et­ter kan gö­ra en stor­sti­lad åter­komst.

Liksom allt an­nat in­om mo­de stan­nar tren­der in­te sär­skilt länge. Ju mer ex­tremt, ni­schat mo­deut­tryck, desto kor­ta­re cy­kel. Och så snart nå­gon me­gain­flu­encer be­stäm­mer sig för att stop­pa föt­ter­na i nå­got nytt, oav­sett vad, kan man va­ra sä­ker på att vin­den vän­der. Som någ­ra av de mest fram­trä­dan­de med­lem­mar­na av in­sta­girl-squa­den har fram­för allt Ken­dall Jen­ner, Hai­ley Bald­win och Gi­gi Ha­did en stor roll vad gäl­ler på­ver­kan. Med var­je out­fit, Instagram­in­lägg och Snapchatvi­deo in­spi­re­rar de dag­li­gen föl­ja­re att hop­pa på, el­ler i det här fal­let i, det se­nas­te it-plag­get. Man kan hel­ler in­te läng­re ta­la om vår- el­ler som­mar­sä­song­ens he­tas­te mo­del­ler, me­nar Erik Fa­gerlind på bu­ti­ken Snea­kersnstuff.

– Det finns ing­et som he­ter vårsnea­kers el­ler som­marsnea­kers läng­re. I dag är flö­det mer likt ett so­ci­alt me­di­a­flö­de med nya släpp av mo­del­ler he­la ti­den. Pra­tar man över­gri­pan­de tren­der kan man näm­na hi-tech, lö­par­s­kor de­sig­na­de för nu­tid, och lo-tech, bas­ket-/ten­nisskor de­sig­na­de för 40–70-ta­let. Även skor som ut­for­mats för att se klum­pi­ga ut, of­ta kal­la­de ”dad sho­es” syns allt mer och är en slags kontrat­rend till att va­ra snabb och funk­tio­nell. Men allt det­ta kan slås ur spel närsom­helst om sto­ry­tel­ling dy­ker upp runt nå­gon an­nan mo­dell. En mo­de­mar­kör i sam­häl­let En av an­led­ning­ar­na till snea­kerns enor­ma ge­nom­slag är för­stås att de är skö­na att gå i.

En mo­de­mar­kör i sam­häl­let

Sam­ti­digt är snea­kers i dag så myc­ket mer än ba­ra ett par skor, me­nar Erik Fa­gerlind.

– Snea­kers hand­lar om till­hö­rig­het – som myc­ket an­nat mo­de ock­så gör. Ge­nom att ha ”rätt” snea­kers på dig så vi­sar du att du hör hem­ma helt en­kelt, att du vet vad du har på dig och var­för. Det är ock­så det som är så fan­tas­tiskt med snea­kers, möj­lig­he­ten att ut­tryc­ka sig in­di­vi­du­ellt. Till­sam­mans med Pe­ter Jans­son gick Erik Fa­gerlind i brä­schen för ut­veck­ling­en i Sve­ri­ge. När de i slu­tet av 90-ta­let star­ta­de Snea­kersnstuff i Stock­holm lyc­ka­des de in­te ba­ra fö­ra in snea­kers i det svens­ka folk­hem­met, ut­an skaf­fa­de sig på kort tid ock­så ett världs­ryk­te tack va­re sitt bre­da ut­bud.

– För tju­go år se­dan såg det rätt an­norlun­da ut. Då fanns snea­kers ba­ra i sport­af­fä­rer och sål­des för spor­tän­da­mål. Det här var in­nan adi­das star­ta­de adi­das Ori­gi­nals och in­nan Ni­ke ha­de Ni­ke Sportswear. Vi tyck­te att det sak­na­des nå­gon som sål­de snea­kers ba­se­rat på ut­se­en­de och in­te funk­tion, sä­ger Erik Fa­gerlind.

Nu­me­ra har de säll­skap av fle­ra upp­stic­ka­re som Ac­ne, Ey­tys, Gram, Bey­e­ne, Co­lo­quy och Hu­man Sca­les, som till­sam­mans sät­ter Sve­ri­ge på den in­ter­na­tio­nel­la stre­et sty­le-kar­tan. Just Ac­ne har ska­pat ru­bri­ker kring si­na snea­ker­s­kol­lek­tio­ner. I syn­ner­het sin tolk­ning av den klum­pi­ga trends­kon med mo­del­ler­na Roc­ka­way, So­fi­a­ne och Man­hat­tan, där svun­net sport­mo­de mö­ter avant­gar­de­snitt. Ett at­trak­tivt al­ter­na­tiv bland mo­de­hu­sens lyx­va­ri­an­ter, med en bä­ra­re som är högst med­ve­ten om tren­den, men väl­jer en an­nan iden­ti­tet. Att snea­kers har bli­vit en sig­na­le­ran­de mo­de­mar­kör i sam­häl­let är starkt kopp­lat till ur­ba­ni­se­ring och livs­stil. På sam­ma gång är snea­kerns roll som iden­ti­fi­ka­tion i sam­ti­da mo­de kom­plex. För även om man alltjämt kan sig­na­le­ra vem man är – el­ler för den de­len vill va­ra – ge­nom si­na snea­kers, så finns det en vä­sent­lig skill­nad i det att ban­den mel­lan sub­kul­tur och sko, ned­bru­tet på va­ru­mär­kes- och i vis­sa fall till och med mo­dell­ni­vå, in­te läng­re är li­ka star­ka. Ett ut­präg­lat ska­te­mär­ke kan ploc­kas upp som en ren mo­de­va­ra; man bär mär­ket för att man gil­lar sti­len helt en­kelt, oav­sett om man själv åker brä­da el­ler ej. Men så har det in­te all­tid va­rit. Fram till 80-ta­let fo­ku­se­ra­de sko­till­ver­kar­na på att gö­ra så funk­tio­nel­la skor som möj­ligt åt just id­rot­ta­re. Frå­gan som länge le­gat och skavt var: Hur myc­ket stör­re skul­le mark­na­den bli om sportskor även bars ut­an­för spel­pla­nen? Sto­ra ak­tö­rer viss­te att snea­kerns po­ten­ti­al sträck­te sig ut­an­för are­nor och mil­jon­be­lopp bör­ja­de sat­sas på sto­ra va­ru­mär­kes­byg­gan­de an­nons­kam­pan­jer och sam­ar­be­ten med kän­da namn. När bas­ket­s­tjär­nan Mi­chael Jor­dan 1984 skrev kon­trakt med Ni­ke för värl­dens Lou­is Vuit­tons fulsnyg­ga snea­kers – en av årets tren­di­gas­te mo­del­ler.

” Grän­sen mel­lan ga­tu­mo­de & kon­fek­tion har sak­ta sud­dats ut ”

kanske mest kän­da snea­kers – Air Jor­dans – in­led­des den sto­ra guld­ål­dern. Att lå­ta ”rätt” per­so­ner bä­ra skor­na blir allt vik­ti­ga­re för sko­till­ver­kar­na. I dag är spons­ra­de sam­ar­be­ten mel­lan id­rotts­stjär­nor, ar­tis­ter samt kän­di­sar och lyx­i­ga va­ru­mär­ken väle­ta­ble­rat och hjäl­per till att hål­la lyx­va­ru­mär­ke­na le­van­de och re­le­van­ta: Jay Z för Ree­bok, Ri­han­na för Pu­ma och Ka­nye West för adi­das un­der nam­net Ye­ezy, för att näm­na någ­ra. På sam­ma sätt har ut­präg­la­de sport­mär­ken lå­nat in ton­gi­van­de mo­deska­pa­re för att för­se si­na skor med en hög mo­de­grad, där­ibland Raf Si­mons, Rick Owens, Alex­an­der Wang och Yo­h­ji Ya­ma­mo­to. Sport­sko i ny ko­stym

I takt med snea­kerns fram­växt har grän­sen mel­lan ga­tu­mo­de och kon­fek­tion sak­ta sud­dats ut. Med ett grund­mu­rat ryk­te in­om lyx bör­ja­de Guc­ci 1984 in­tro­du­ce­ra snea­kers, vil­ket de gjor­de ge­nom att för­se ”ga­tans sko” med mär­kets re­dan eta­ble­ra­de ele­gans och hant­verk. Lou­is Vuit­ton tog lyxsnea­kers till en ny ni­vå när de slog sig sam­man med rap­pa­ren och stre­et sty­le-iko­nen Ka­nye West 2009. Sa­m­ar­be­tet re­sul­te­ra­de i en kol­lek­tion om tre mo­del­ler – som sål­de slut i stort sett di­rekt, trots att var­je par kos­ta­de uppe­mot 1000 dol­lar. Och när se­dan Isa­bel Ma­rant lan­se­ra­de si­na snea­kers med in­byggd klack för någ­ra år se­dan var det hon som ska­pa­de det årets mest hy­pa­de sko.

Nu­me­ra har ma­jo­ri­te­ten av de sto­ra mo­de­hu­sen lan­se­rat eg­na snea­ker­lin­jer för att ploc­ka upp ström­ning­ar från sub­kul­tu­rer och in­för­li­va trend­käns­lan i det eg­na va­ru­mär­ket. För här finns näm­li­gen peng­ar att tjä­na. Per­so­ner som vux­it upp med snea­kers som en na­tur­lig del av gar­de­ro­ben har nu me­del att läg­ga på lyx­kon­sum­tion, så via mål­grup­pen har det bli­vit ”tillå­tet” att säl­ja en sko med gum­mi­su­la för över 1 000 dol­lar, vil­ket för någ­ra år se­dan var otänk­bart. Re­sul­ta­tet syns i de många fu­sio­ner som finns på mark­na­den med mer el­ler mind­re wow-fak­tor. En stor snackis vid si­dan om de nu så hip­pa, bul­li­ga snea­ker­sen är till ex­em­pel Gol­den Goo­se, som säl­jer av­sikt­ligt slit­na snea­kers i vin­ta­ge­look, el­ler snea­kers över­drag­na med 24 ka­rat blad­guld till hut­lö­sa pri­ser. Oav­sett hur långt oli­ka va­ru­mär­ken väl­jer att ta tren­den, så står snea­kers sta­digt bå­de på och ut­an­för mo­desce­nen. Idag är de ett själv­klart in­slag på så­väl ca­t­walks som tvär­ga­tor och grän­sö­ver­skri­dan­de bå­de vad gäl­ler kön, ål­der, kläd­stil och yr­ke. Snea­kerns in­fly­tan­de har fått fot­fäs­te, med många stil­säk­ra kliv fram­för sig.

2 370 kr, Ey­tys.

7 225 kr, Ba­len­ci­a­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.