De se­nas­te mo­deny­he­ter­na

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

De var först med bad­mo­dets mix and match­sy­stem och har se­dan start haft in­klu­de­ring i fo­kus. Med över tre de­cen­ni­ers er­fa­ren­het ar­be­tar nu Scam­pi för att bli det mest håll­ba­ra och rätt­vi­sa bad­mär­ket på mark­na­den. Eme­lie Alm­s­tedt ha­de länge haft sik­tet på att ta över rod­ret, men ut­an fram­gång. Ef­ter att hon opla­ne­rat sprang på ägar­na på en stran­d­re­stau­rang i Tu­lum i Mex­i­ko änd­ra­des be­slu­tet. Nu är hon re­do att pla­ce­ra Scam­pi i det ramp­ljus mär­ket för­tjä­nar.

Vad är histo­ri­en bakom mär­ket?

– Scam­pi star­ta­des på åt­ti­o­ta­let av ett par från Stock­holm. De var oräd­da, in­no­va­ti­va och in­tro­du­ce­ra­de mix and match-sy­ste­met. De an­vän­de ock­så van­li­ga kvin­nor i si­na kam­pan­jer och ska­pa­de ett in­klu­de­ran­de sätt att vi­sa bad­mo­de. Scam­pi bygg­des upp till ett starkt va­ru­mär­ke av hög kva­li­tet, mo­de­grad och fan­tas­tisk pass­form. Håll­bar­het i al­la led står i fo­kus. När jag väx­te upp var Scam­pi det he­tas­te man kun­de bä­ra på stran­den, och den käns­lan vill jag åter­ska­pa. På vil­ket sätt ar­be­tar ni för att bli det mest håll­ba­ra bad­mär­ket?

– Jag tyc­ker att man som ett mo­dernt va­ru­mär­ke har ett an­svar att ha en så li­ten på­ver­kan på vår värld som möj­ligt. Scam­pi pro­du­ce­rar al­la bad­klä­der i 100 pro­cent åter­vun­net ma­te­ri­al som bland an­nat är gjort på fis­ke­nät från ha­ven. Det in­tres­san­ta är att åter­vin­ning­en be­nämns som upcycling. Till

skill­nad från re­cycling, är upcycling en ke­misk mil­jö­vän­lig me­tod som in­te gör det åter­vun­na sva­ga­re. Vårt ma­te­ri­al är dub­belt så mot­stånds­kraf­tigt mot sol, klor­blek­ning, solkrä­mer och salt som ti­di­ga­re ic­ke åter­vun­na kva­li­te­ter, nå­got som såklart ger bad­klä­der­na fle­ra ex­tra år i din strand­gar­de­rob. Och det mest rätt­vi­sa?

– Ar­bets­för­hål­lan­den ska va­ra säk­ra och sun­da och lö­nen ska gå att le­va på. Jag har en nä­ra re­la­tion med vå­ra le­ve­ran­tö­rer och vet att de de­lar mi­na vär­de­ring­ar. Den fa­brik där vi pro­du­ce­rar vå­ra bad­klä­der lig­ger i Por­tu­gal och har tio de­di­ke­ra­de, un­der­ba­ra kvin­nor som till­ver­kar vå­ra pro­duk­ter med stor nog­grann­het och per­son­lig käns­la. De har job­bat med Scam­pis sor­ti­ment i över 20 år och är ex­per­ter på hur man ska­par den kva­li­tet och pass­form vi är så kän­da för. Hur ser tren­der­na ut för 2018?

– Bad­dräk­ten är he­ta­re än nå­gon­sin och jag har i SS18-kol­lek­tio­nen ska­pat nya mo­del­ler som bå­de känns ele­gan­ta och bär­ba­ra. Högt skur­na ben och höga mid­jor ger ock­så en smick­ran­de ef­fekt, tänk li­te nit­ti­o­tal. Den mer spor­ti­ga top­pen pas­sar den som sö­ker en över­del ut­an by­gel el­ler vad­de­ring. Jag har ock­så ska­pat två top­par med möj­lig­het att an­vän­da pro­te­sin­lägg för kun­den som be­hö­ver det. Det är vik­tigt att ska­pa bad­klä­der för al­la kvin­nor och for­mer.

Bad­dräkt, 1 275 kr, Scam­pi.

Bad­dräkt, 1 275 kr, Scam­pi.

San­dal, 899 kr, Scam­pi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.