Möt för­fat­ta­ren So­fie Sa­ren­brant

Plaza Kvinna - - CONTENTS -

Syn­da­boc­ken

Nu släp­per för­fat­ta­ren So­fie Sa­ren­brant den sjät­te fri­ståen­de de­len i sin se­rie om kri­mi­nal­in­spek­tö­ren Em­ma Sköld. Syn­da­boc­ken hand­lar om ett in­brott som går snett och re­sul­te­rar i ett mord.

– Mis­stan­kar­na rik­tas mot stä­ders­kan som hit­ta­de off­ret. El­ler är det den bal­tis­ke gäst­ar­be­ta­ren som grips på bar gär­ning un­der ett in­brott någ­ra da­gar se­na­re? Fast be­slu­ten om att lö­sa fal­let tar Em­ma sa­ken i eg­na hän­der och för­sät­ter bå­de sig själv och and­ra i livs­fa­ra, be­skri­ver So­fie. Hur var det att skri­va boken, var be­fann du dig? Var det en lätt pro­cess?

– Jag be­fann mig på ”brotts­plat­sen”, i Brom­ma, där jag bor. Det känns väl­digt otäckt att må­la upp ett sce­na­rio som lig­ger så nä­ra min egen verk­lig­het, för in­brot­ten har ökat la­vinar­tat i om­rå­det. Att skri­va en bok är ald­rig en lätt pro­cess, men jag har var­vat skri­van­det med löp­ning. När jag job­ba­de som hår­dast med Syn­da­boc­ken trä­na­de jag sam­ti­digt för New York Ma­rat­hon. Löp­ning­en hjälp­te mig att or­ka lad­da om och kun­na le­ve­re­ra även vid tan­gent­bor­det. Vad är ditt främs­ta tips till dem som dröm­mer om att skri­va en bok?

– Läs myc­ket! Ana­ly­se­ra vad du själv tyc­ker är bra ka­rak­tä­rer och en fängs­lan­de be­rät­tel­se. Många dröm­mer om en bok, men vet in­te rik­tigt vad de ska skri­va. Själv pla­ne­rar jag ihjäl mig in­nan jag bör­jar, då det är svårt att lyc­kas hål­la ord­ning på al­la trå­dar i en dec­ka­re an­nars. Och hur blir man egent­li­gen en best­sel­ler-för­fat­ta­re?

– Ingen­ting kom­mer gra­tis, ut­an man mås­te va­ra be­redd på att en­ga­ge­ra sig i allt kring boken när den har släppts: mark­nads­fö­ring, pr, för­fat­tar­fram­trä­dan­den och sig­ne­ring­ar. Jag tyc­ker att det är väl­digt ro­ligt med so­ci­a­la me­di­er och där kan jag nå ut till mi­na lä­sa­re. Och nu har jag ett fan­tas­tiskt duk­tigt team på mitt för­lag som har lyft mitt för­fat­tar­skap. Det kan ta tid att slå ige­nom, ef­tersom kon­kur­ren­sen är hård. Tå­la­mod, di­sci­plin och vil­ja är bra egen­ska­per hos en för­fat­ta­re. An­nars är ett tips att skri­va en bok som blir om­tyckt, för det bäs­ta som kan hän­da är att lä­sar­na re­kom­men­de­rar den vi­da­re till si­na vän­ner och tip­sar om den i si­na ka­na­ler. Vad lä­ser du själv i som­mar?

– Om jag in­te lyc­kas hac­ka pa­ret Ahndo­rils da­to­rer för att kun­na lä­sa näs­ta Lars Kep­ler som kom­mer i höst, så får jag helt en­kelt ta nå­got an­nat. Skämt åsi­do, jag ska lä­sa 30 år av tyst­nad av An­na Hage, som var först på plats vid mor­det på Olof Pal­me och för­sök­te räd­da hans liv. Se­dan kom­mer hö­gen med dec­ka­re för­stås att pri­o­ri­te­ras. Hur många de­lar till tän­ker du att det blir i din se­rie? Har du and­ra idéer på ka­rak­tä­rer för fram­ti­den?

– Jag skri­ver två se­ri­er pa­ral­lellt, den and­ra kom pre­cis i poc­ket, Bakom din rygg. Tan­ken är att skri­va upp­föl­ja­ren till den nu, det ska bli en tri­lo­gi. Em­ma Sköld- se­ri­en har jag in­te satt nå­gon gräns för. Jag ha­de en idé om att av­slu­ta se­ri­en ef­ter Tig­ga­ren, men tänk­te om när lä­sar­na läng­ta­de så myc­ket ef­ter Em­ma. Jag har ald­rig va­rit med om en så­dan re­spons för­ut och är otro­ligt glad och tack­sam över att ha så hän­giv­na lä­sa­re.

So­fie Sa­ren­brant är ak­tu­ell med den hyl­la­de ro­ma­nen Syn­da­boc­ken..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.