Som­mar­läs­ning

Plaza Kvinna - - CONTENTS - Av: Jen­ni­fer Winston

Som­mar in­ne­bär in­te ba­ra sol och bad, ut­an även ett ut­märkt till­fäl­le att lä­sa al­la böc­ker som ti­den in­te rik­tigt räc­ker till för an­nars. Vill du ha en rik­tigt upp­lyf­tan­de läsupp­le­vel­se i som­mar med fo­kus på kvin­nor, så har du kom­mit rätt. Låt dig upp­slu­kas av stär­kan­de, rö­ran­de, ro­li­ga och hopp­ful­la böc­ker. Från klas­si­ker­na du ba­ra mås­te ha läst, till ny­he­ter­na du in­te vill mis­sa. klass iker

The Hand­maid’s Ta­le Få har mis­sat Mar­ga­ret Atwoods klas­si­ker från 1985 se­dan den blev tv-se­rie. Och visst snac­kas det li­te ex­tra myc­ket nu när den högst vän­ta­de and­ra sä­song­en kom­mit på HBO. En obe­hag­lig men bril­jant dysto­pisk fik­tion där en te­o­kra­tisk re­ge­ring styr lan­det och kvin­nor tving­as tjä­na som sur­ro­gat­mam­mor till ri­ka män och de­ras fru­ar. En bok som kom­mer att hål­la dig up­pe sent in på nat­ten och re­vi­de­ra din fram­tids­tro. Trots det så är det än­då sys­ter­ska­pet och vil­jan att käm­pa som be­rör all­ra dju­past.

bad fe­mi­nist Rox­a­ne Gay är en då­lig fe­mi­nist, en slut­sats hon öp­pet hyl­lar. Men boken ha­de li­ka gär­na kun­nat he­ta ”mänsk­lig fe­mi­nist”. En in­klu­de­ran­de, ge­nu­in och tan­ke­väc­kan­de bok om fe­mi­nism och sam­tid som sä­ger det vi be­hö­ver hö­ra, även om det kan lå­ta tufft. Gay kom­mer in­te med pek­pin­nar, ut­an upp­ma­nar oss till hand­ling. En mänsk­lig och hopp­full bok, med en upp­fris­kan­de är­lig­het som al­la böc­ker i den­na gen­re bör strä­va ef­ter att ha.

i am an emo­tio­nal cre­a­tu­re Från för­fat­ta­ren av The Va­gi­na Mo­no­lo­gues är det­ta en sam­ling fik­ti­va mo­no­lo­ger ur oli­ka tje­jers per­spek­tiv över he­la värl­den. En hård men gri­pan­de upp­ma­ning till att hit­ta sig själv och vå­ga stå upp för det man tror på. Eve Ens­ler tar upp allt från sex­u­ellt våld och kor­ta kjo­lar till kvinn­lig vän­skap. En rå, vac­ker och tri­um­fe­ran­de bok som känns li­ka ak­tu­ell idag som när den kom för åt­ta år se­dan. how to be both Kanske in­te det mest up­pen­ba­ra va­let, då den­na bok var­ken är en sann me­mo­ar el­ler en fe­mi­nis­tisk lär­o­bok. Men Ali Smit­hs fler­skik­ti­ga ro­man är fylld av ob­ser­va­tio­ner, iakt­ta­gel­ser och frå­gor om sex, kön, sex­u­a­li­se­ring, por­no­gra­fi samt mo­roch dot­ter­re­la­tio­ner. Den kas­tar även ljus på vad det in­ne­bär som ung kvin­na att na­vi­ge­ra ge­nom li­vet och lyc­kas i en mans­do­mi­ne­rad värld.

ny­he­ter

the po­wer En kraft­full ro­man och ett fan­tas­tiskt till­skott in­om spe­ku­la­tiv fik­tion. I en värld där ke­mis­ka för­ore­ning­ar har änd­rat den mänsk­li­ga cell­struk­tu­ren blir unga kvin­nor plöts­ligt mer fy­siskt star­ka än män. Na­o­mi Al­der­man fö­re­stäl­ler sig hur den rå­dan­de makt­struk­tu­ren skif­tar och re­sul­ta­tet är oro­väc­kan­de. Vad som gör ro­ma­nen än­nu mer hår­re­san­de är vetska­pen om att allt som män ut­sätts för har kvin­nor re­dan upp­levt. Hyl­lad av Oba­ma och med en pla­ne­rad fil­ma­ti­se­ring är den­na om­väl­van­de bok ett mås­te i som­mar.

girls burn brigh­ter En fan­tas­tisk bok som ut­fors­kar det orubb­li­ga ban­det av vän­skap mel­lan två tje­jer som tving­ats isär på grund av fat­tig­dom och tra­gis­ka om­stän­dig­he­ter. En mörk och för­ödan­de vac­ker be­rät­tel­se som ha­de knäckt de fles­ta. Sho­ba Ra­os de­but­ro­man be­rör på dju­pet och be­vi­sar hur ett sys­ter­skap byggt på kär­lek och be­und­ran ald­rig kan släc­ka hop­pet som brin­ner in­om oss. the ru­les do not ap­p­ly Ari­el Le­vy, jour­na­lis­ten som spe­ci­a­li­se­ra­de sig på att skri­va om ”kvin­nor som är för myc­ket” har ska­pat en fan­tas­tiskt ro­lig och fängs­lan­de me­mo­ar. Hon kva­lar fort­fa­ran­de själv in i den ka­te­go­rin, trots att hon bli­vit är­rad av djup sorg och fått in­sikt om hur myc­ket i li­vet som sker bort­om vår kon­troll. Med en rå klar­het skild­rar hon en kvin­nas färd ge­nom smär­ta, un­der­sö­ker ka­o­set in­om­bords och tar måt­tet på ge­ne­ra­tio­nen som vill ha allt. in pra­i­se of dif­ficult wo­men Från Ame­lia Ear­hart och Fri­da Kahlo till Car­rie Fisher och Shon­da Rhi­mes. Den­na bok lyf­ter 29 kvinn­li­ga re­bel­ler som in­te va­rit räd­da för att gå emot ström­men, trot­sa ste­re­o­ty­per­na och ska­pa sin egen fram­tid. De­ras livs­hi­sto­ri­er in­spi­re­rar och upp­munt­rar en ny ge­ne­ra­tion av fe­mi­nis­ter. För­fat­ta­ren Ka­ren Kar­bo un­der­sö­ker de uni­ver­sel­la lik­he­ter­na som kopp­lar oss sam­man med bo­kens ba­dass-iko­ner. Sam­ti­digt som hon ar­gu­men­te­rar för att vå­ga va­ra mer ”be­svär­lig”, då det kan le­da till ett mer full­bor­dat liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.