av­slap­nad fi­nes

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSFA­VORITER -

Ef­fort­less­ly chic är led­or­den, för vem vill in­te ha en här­ligt åter­fuk­tad hy med lys­ter och ett hår med den där per­fekt osty­la­de be­ach-loo­ken? Sat­sa på na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser som är bå­de stär­kan­de och snäl­la mot hu­den. Och skip­pa den tunga ma­ke­u­pen för en av­slapp­nad men po­le­rad stil i som­mar.

01. Aloe Ve­ra

En ide­a­lisk allt-i-al­lo-pro­dukt som in­te kal­las ”plant of im­mor­ta­li­ty” ut­an an­led­ning. Har du ett pro­blem? Aloe ve­ra lö­ser det. Bryt av en bit från en plan­ta el­ler kör på en hög­kon­cen­tre­rad eko­lo­gisk gel. Aloe Ve­ra Gel 99,6%, 79 kr/75 ml, Sa­sco.

02. High­ligh­ter

En eko­lo­gisk bron­ze­ligh­ter med na­tur­ligt, nä­rings­ri­ka och lä­kan­de egen­ska­per. Ny­an­sen är dess­utom per­fekt med sin sub­ti­la ton för en sol­kysst hy med lys­ter. Bron­ze High­ligh­ter i ny­an­sen Ro­se­a­te, 470 kr, (M)ana­si 7.

03. Sol­skydds­fak­tor

Det finns ingen­ting som åld­rar hu­den så myc­ket som so­len. Jag an­vän­der SPF 50 i an­sik­tet året runt, men min fa­vo­rit på som­ma­ren är en lätt to­nad va­ri­ant som är spe­ci­ellt an­pas­sad för en oren och käns­lig hy. Ultralätt kon­si­stens som sjun­ker in på ett kick och läm­nar en jämn, matt och sil­kes­len yta. Ult­ra Light Daily UV De­fen­se Mi­ne­ral Sunscreen SP F 50+, 445 kr/50 ml, Ki­ehl’s.

04. Ko­kos­ol­ja

Un­der som­ma­ren boos­tar jag min hy med ol­ja. Fa­vo­ri­ten är 100% na­tur­lig, eko­lo­gisk, ej djur­testad, läm­nar noll av­fall och va­ru­mär­ket plan­te­rar ett nytt ko­kosnöts­träd för var­je såld pro­dukt. Kan det bli bätt­re? Ja! Den kom­mer på tub istäl­let för på burk! Cold Pres­sed Raw Or­ga­nic Coconut Oil Tu­be, 150 kr/100 ml, Ka­pu­lu­an Coconut.

05. Hår­mous­se

Istäl­let för den klas­sis­ka salt­vat­tenspray­en kör jag på mous­se för att fram­hä­va mi­na na­tur­li­ga loc­kar. Fa­vo­ri­ten in­ne­hål­ler ing­et salt, men ger hå­ret en här­lig tex­tur ut­an att tor­ka ut. Be­ach Wa­ve Mous­se, 139 kr/75 ml, Mor­roca­noil.

Jen­ni­fer Winston Mo­de­re­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.