na­tur­ligt re­ko

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSFAVORITER -

Det är minst li­ka vik­tigt att tän­ka på vad du läg­ger på hu­den som vad du stop­par i krop­pen. Mitt som­mar­tips är eko­lo­gis­ka, re­na och na­tur­li­ga hud­vårds­pro­duk­ter som var­ken ger av­kall på re­sul­ta­tet el­ler käns­lan.

01. Se­rum

Det här se­ru­met är fullt av an­tiox­i­dan­ter och vi­ta­mi­ner med lug­nan­de ef­fekt på hyn. Trots att det är en åter­fuk­tan­de och mjuk­gö­ran­de ol­ja så täp­per den in­te till po­rer­na. Ger un­der­bar som­mar­lys­ter. Blue Beau­ty Drops, 715 kr/60 ml, RAAW In A Jar.

02. Soc­ker­skrubb

Ef­ter ett dopp i salt­vat­ten ser jag all­tid fram emot en or­dent­lig skrubb. Den här in­ne­hål­ler eko­lo­giskt soc­ker som för­sik­tigt vår­dar en käns­lig hy och gör den mjuk. 95 pro­cent av in­gre­di­en­ser­na är eko­lo­gis­ka och växt­ba­se­ra­de. Eco Bo­dy Scrub, 89 kr/200 ml, Apo­lo­sop­hy.

03. Ögon­bryns­pen­na

På som­ma­ren bär jag in­te myc­ket smink, ut­an bru­kar fo­ku­se­ra på bryn, kin­der och läp­par. Den här ögon­bryns­pen­nan är en rik­tig fa­vo­rit med två oli­ka ny­an­ser, en lju­sa­re och en mör­ka­re för att en­kelt kun­na mat­cha de eg­na strå­na. Ult­ra Fi­ne Pen­cil Duo, 295 kr, Brow­food.

04. Sol­skydd

Det här or­ga­nis­ka sol­skyd­det kom­mer an­vän­das fli­tigt när jag spring­er bland klip­por­na på väst­kus­ten. Mjuk­gör och lug­nar hu­den ef­ter långa da­gar i so­len. Or­ga­nic Sun Fa­ce Cream SP F 50, 370 kr/50 ml, Ru­dolph Ca­re.

05. Ma­ke­up- kit

Ska­pa ota­li­ga looks med ett och sam­ma kit! Här finns al­la räd­da­re i nö­den. Från bron­zer och high­ligh­ter till kräm­rou­ge och lätt fär­gat lip­balm. Att de­ras pro­duk­ter dess­utom in­ne­hål­ler så pass na­tur­li­ga pro­duk­ter att du nästin­till kan äta dem är ock­så ett stort plus. Sig­na­tu­re Set Pop Col­lec­tion, 520 kr, RMS Beau­ty.

Ma­til­da Lindh Lay­out

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.