Snea­kers vi minns

Plaza Kvinna - - SYNAT I SÖMMARNA -

Ge­nom åren har en rad snea­ker­mo­del­ler pas­se­rat re­vy. Många av dem pro­du­ce­ras än i dag och någ­ra är mer iko­nis­ka än and­ra.

Con­ver­se All Stars En gi­ven klas­si­ker. Sig­na­turs­kon som lan­se­ra­des re­dan 1917 har se­dan dess om­po­si­tio­ne­rat sig från en pris­värd bas­ket­sko till ett rent mo­deut­tryck.

Adi­das Ori­gi­nals Stan Smith In­tro­du­ce­ra­des sin förs­ta ten­nissko 1963. Åt­ta år se­na­re döp­tes mo­del­len om till Adi­das Stan Smith och har tack va­re sin stil­re­na ut­form­ning med vit lä­der­sko, gum­mi­su­la och grö­na ” sig­na­tur­mu­stasch” bli­vit en verk­lig ki­oskväl­ta­re. År 2016 upp­gick Stan Smit­h­för­sälj­ning­en till mer än 50 mil­jo­ner sål­da par över he­la värl­den.

Air Jor­dan Lan­se­ra­des av Ni­ke 1984 och fick stort in­fly­tan­de tack va­re NBA- bas­ket­s­tjär­nan Mi­chael Jor­dan, som bör­ja­de bä­ra dem un­der sin roo­kie- sä­song.

Ni­ke Air Max 1 Kom ut 1987 och var den förs­ta skon med syn­lig Air Max- kud­de.

Ree­bok Fre­e­sty­le – En ” ga­me chang­er” som kom till ge­nom ett miss­tag 1982 när fa­bri­ken skic­ka­de till­ba­ka ett prov i ett all­de­les för tunt ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.