VR, AR, AI, MR

Plaza Kvinna - - KARRIÄR -

I Vir­tu­al Re­a­li­ty ( VR ) an­vän­der du ett he­ad­set som lå­ter dig om­ges av en helt vir­tu­ell värld i 360 gra­der.

I Aug­men­ted Re­a­li­ty ( AR) an­vän­der du ett he­ad­set, en smartp­ho­ne el­ler en läsplat­ta som ap­pli­ce­rar ett la­ger av di­gi­talt in­ne­håll på den verk­li­ga värl­den.

Mix­ed Re­a­li­ty ( MR) är snar­likt AR . Skill­na­den är att i Mix­ed Re­a­li­ty kom­bi­ne­ras verk­li­ga och vir­tu­el­la värl­dar och lå­ter verk­li­ga och vir­tu­el­la ob­jekt re­a­ge­ra på varand­ra.

Ar­ti­fi­ci­ell In­tel­li­gens ( AI ) syf­tar på ut­veck­ling­en av ma­ski­ner och da­to­rer med egen ” in­tel­li­gens” som kan be­ar­be­ta da­ta likt en män­ni­ska. Det­ta om­rå­de spås för­änd­ra he­la sam­häl­let un­der kom­man­de år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.