In­spi­re­rar kvin­nor att ko­da ge­nom Pink Pro­gram­ming

Plaza Kvinna - - KARRIÄR -

som ut­veck­la­re när Van­ja Tufvesson bör­ja­de jobb a fick hon snabbt vän­ja sig vid att va­ra en­sam kvin­na i ut­veck­lings­tea­met. För att vän­da den tren­den an­ord­na­de hon och två and­ra kvin­nor ett pro­gram­me­rings­lä­ger på Ös­ter­len som­ma­ren 2015. Re­sul­ta­tet blev Pink Pro­gram­ming. – Det är så otro­ligt synd att så få kvin­nor har hit­tat till pro­gram­me­rings­värl­den, ef­tersom det är ett ro­ligt yr­ke, med otro­li­ga möj­lig­he­ter, stor fri­het och bra lön. Vi tänk­te att om vi får in tio an­mäl­ning­ar så kör vi, an­nars har vi ba­ra en stor fest för vå­ra vän­ner. Men läg­ret blev en suc­cé, så vi be­stäm­de oss för att byg­ga vi­da­re på det sto­ra in­tres­set och star­ta en ide­ell för­e­ning. Det var så Pink Pro­gram­ming blev till. Hur kan era in­spi­ra­tions­lä­ger för kvin­nor se ut? Hur hit­tar man dit? – Vå­ra lä­ger hand­lar om att ha ro­ligt. Att lä­ra sig pro­gram­me­ra el­ler ut­veck­la be­fint­li­ga kun­ska­per och ha kul till­sam­mans med and­ra kvin­nor. Vi har flyt­tat ut pro­gram­me­ring­en till en my­sig stu­ga på lan­det där vi bor till­sam­mans och la­gar mat ihop. Det finns oli­ka upp­lägg, allt ifrån ny­bör­jar­kur­ser för dem som ald­rig skri­vit en rad kod för­ut, till works­hops för dem som ar­be­tar som ut­veck­la­re. Vi kom­bi­ne­rar det­ta med ak­ti­vi­te­ter för dem som vill. Till ex­em­pel ha­de vi nu i vint­ras ett lä­ger i Åre, där vi för­e­na­de pro­gram­me­ring med ski­dåk­ning och yo­ga. Nu ut­ö­kar vi an­ta­let och kör sex styc­ken i som­mar med oli­ka te­man. Hur kom du in på det här spå­ret, var­för just pro­gram­me­ra­re? – Jag har all­tid gil­lat pro­blem­lös­ning, men in­te rik­tigt ve­tat vad man kan an­vän­da det till. När jag var yng­re kän­de jag ing­en som pro­gram­me­ra­de. Så ef­ter gym­na­si­et var jag gans­ka vil­sen och det tog fle­ra år in­nan jag bör­ja­de plug­ga. Till slut be­stäm­de jag mig för ci­vilin­gen­jör in­om tek­nisk ma­te­ma­tik. På pro­gram­met ingick en ob­li­ga­to­risk pro­gram­me­rings­kurs och när jag läs­te den fas­ta­de jag di­rekt. Jag fort­sat­te att in­rik­ta mig mot al­go­rit­mer och tek­ni­ker för att be­hand­la sto­ra mäng­der da­ta, som sök­mo­to­rer och re­kom­men­da­tions­sy­stem. Mitt förs­ta pro­gram­me­rings­jobb blev se­dan som app­ut­veck­la­re, vil­ket var jät­te­kul. Jag job­ba­de på en star­tup i Austra­li­en med allt­i­från en trä­nings­app, en caféapp till en me­di­cinsk app för lä­ka­re. Det var su­per­kul att som förs­ta jobb se hur jag kun­de ska­pa nå­got så kon­kret med mi­na kun­ska­per. Hur ser du på tek­nik­bran­schen, hål­ler den på att bli mer jäm­ställd? – I och med ar­be­tet med Pink Pro­gram­ming har jag ock­så sett att det finns en rad and­ra ini­ti­a­tiv som job­bar mot sam­ma mål. Jag har även träf­fat fan­tas­tis­ka in­di­vi­der och fö­re­tag som verk­li­gen käm­par för att ska­pa för­änd­ring. Dock är det fort­fa­ran­de en väl­digt lång väg kvar att gå. Jag öns­kar att vi till­sam­mans skul­le kun­na änd­ra den ste­re­o­ty­pis­ka bil­den av hur en ut­veck­la­re är och ser ut, då många, in­te ba­ra kvin­nor, har svårt att iden­ti­fi­e­ra sig med den. Hur ser du på fram­ti­den, vad be­hö­ver för­änd­ras för att fler kvin­nor ska väl­ja den här vägen? – Många kvin­nor jag har mött ge­nom Pink Pro­gram­ming blir för­vå­na­de över hur ro­ligt det är att pro­gram­me­ra. De har dock ald­rig pro­vat det i ung ål­der. Jag tror att pro­gram­me­ring mås­te mer in i sko­lan så att al­la får pro­va på och se om det är nå­got man vill fort­sät­ta med. Det finns ock­så så många oli­ka möj­lig­he­ter med vad man kan job­ba med, allt­i­från ap­par, hem­si­dor och spel till själv­kö­ran­de bi­lar och ro­bo­tar. Om du fick pro­gram­me­ra vad du vil­le, vad är dröm­men? – Det fan­tas­tis­ka med pro­gram­me­ring är att det in­te finns nå­got som stop­par mig från att pro­gram­me­ra vad jag vill re­dan idag, för­u­tom tid då kanske! För mig är det vik­ti­gas­te in­te vad jag pro­gram­me­rar ut­an sna­ra­re med vem. Många tror att pro­gram­me­ring hand­lar om att sit­ta själv vid da­torn he­la da­gen, men det hand­lar sna­ra­re om att ihop med sitt team för­stå vad som ska byg­gas, de­la upp ar­be­tet i mind­re de­lar och se­dan byg­ga det till­sam­mans.

Ål­der: 32 år. Bor: Mal­mö. Yr­ke: Ut­veck­la­re och grun­da­re av Pink Pro­gram­ming. Läs mer: pink­pro­gram­ming.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.