Väl­kom­nar ny­an­län­da ge­nom Wel­come app

Plaza Kvinna - - KARRIÄR -

på Un­der hös­ten 2015 jobb ade Em­ma Ros­man me­di­e­fö­re­ta­get Schib­s­ted med kon­tor nä­ra cen­tral­sta­tio­nen i Stock­holm. Det var mitt un­der den mest hek­tis­ka flyk­ting­ström­men till Sve­ri­ge – tu­sen­tals flyd­de hit på grund av oro­lig­he­ter i si­na hem­län­der. Snabbt vil­le Em­ma själv se vad hon kun­de gö­ra och för­stod att det många be­höv­de var nå­got som vi kanske in­te all­tid är li­ka be­kvä­ma med – näm­li­gen mänsk­lig kon­takt.

– Nå­gon att öva svens­ka med då och då. Nå­gon att stäl­la en frå­ga till. Nå­gon att fi­ra jul med. Sam­ti­digt som be­ho­vet fanns var det ock­så väl­digt många som vil­le bör­ja en­ga­ge­ra sig un­der den pe­ri­o­den, pre­cis som jag, men många or­ga­ni­sa­tio­ner mäk­ta­de in­te med den has­ti­ga ök­ning­en i ut­bu­det. Vi tänk­te där­för att vi kun­de gö­ra det smi­di­ga­re med tek­nik i bot­ten. Re­sul­ta­tet blev Wel­come app. Ett ini­ti­a­tiv där tek­no­lo­gi bi­drar till verk­li­ga mö­ten och ska­par för­änd­ring irl. An­vän­da­ren kan just lätt bo­ka in en fi­ka, en pro­me­nad el­ler ba­ra stäl­la en frå­ga.

– Vår vi­sion är att gö­ra det en­kelt för män­ni­skor som är nya i ett land att hit­ta ett nytt so­ci­alt och pro­fes­sio­nellt sam­man­hang. Vi tar hand om hel­he­ten, och i myn­dig­hets­språk ha­de vi nog kal­lats för in­teg­ra­tions­ver­ket, fast med glim­ten i ögat. Har det all­tid va­rit vik­tigt för dig att dri­va ett so­ci­alt och in­klu­de­ran­de fö­re­tag? Trod­de du nå­gon­sin att det skul­le kun­na bli vinst­dri­van­de sam­ti­digt?

– Även om jag he­la ti­den har känt starkt för sam­hälls­för­bätt­ring så har det in­te va­rit en del av min plan el­ler stra­te­gi att det skul­le bli just so­ci­alt ent­re­pre­nör­skap. För oss har det nog va­rit mer att ha ett öra för att lyss­na på vil­ka be­ho­ven är just nu och se­dan en vil­ja till att lö­sa de pro­blem som finns. Ibland tror jag att vis­sa sa­ker ba­ra kom­mer av att man har en in­ställ­ning och sen le­der det ena till det and­ra. Har du all­tid va­rit dri­ven in­om tech? Var­för ham­na­de du här?

– Se­dan jag var li­ten har jag va­rit tek­nik­in­tres­se­rad, även om jag ald­rig stu­de­rat det ut­an sna­ra­re gjort små pro­jekt på egen hand ibland. Det som loc­kar mig är po­ten­ti­a­len att kun­na gö­ra sa­ker mer ef­fek­tivt och skal­bart, men ock­så kom­plex­i­te­ten att verk­stäl­la en idé på ett bra sätt. Vad har va­rit den störs­ta ut­ma­ning­en hit­tills?

– I bör­jan tänk­te vi att allt skul­le lö­sa sig på ett halv­år, och det var kanske bra att ha den na­i­vi­te­ten, för ut­an den så ha­de vi kanske ald­rig bör­jat. Men se­dan in­ser man att för var­je sak man lö­ser så kom­mer 15 ut­ma­ning­ar till. Så är det i al­la fall för oss. Att ge­nom­gå re­san från ett vo­lon­tär­pro­jekt som en­dast ba­se­ras på folks go­da vil­ja till att bli ett bo­lag med ett mer lång­sik­tigt och re­sul­ta­t­o­ri­en­te­rat för­håll­nings­sätt – ut­an att för­lo­ra gräs­rots- käns­lan. Det är den störs­ta ut­ma­ning­en hit­tills. Vad har va­rit det ab­so­lut bäs­ta med din re­sa?

– Al­la de män­ni­skor man får mö­ta. Bå­de de som bi­dra­git på oli­ka sätt, de som an­vänt sig av Wel­come och de man har fått job­ba med dag­li­gen. Vad är ditt främs­ta råd till dem som vill sat­sa på en lik­nan­de kar­riär?

– Det ska­dar in­te att för­sö­ka! Vi till­hör den pro­cent som har det bäst i värl­den och om in­te vi för­sö­ker gö­ra någon­ting, vil­ka ska då gö­ra det? Vi har al­la för­ut­sätt­ning­ar som krävs, det är ba­ra att gö­ra det. Vå­ga ta mer ris­ker och aspi­re­ra till mer i li­vet. Te­ch­bran­schen har länge va­rit en mans­do­mi­ne­rad bransch. Bör­jar du se en för­änd­ring? Hur vill du in­spi­re­ra and­ra kvin­nor att sat­sa på just te­ch­bran­schen?

– Det är klart att i vis­sa sam­man­hang så har man märkt av skill­na­der. Idag för­sö­ker jag dock rik­ta min ener­gi i rikt­ning­en ”så vad kan jag gö­ra åt det?”. Jo, jag kan hål­la and­ra kvinn­li­ga grun­da­re om ryg­gen. Att vi­sa med hand­ling att fler kvin­nor lyc­kas, att vi får stör­re platt­for­mar och tar med oss li­ka­sin­na­de när vi väx­er. Man ska in­te un­derskat­ta vik­ten av fö­re­bil­der. Ett världs­re­kord kan hål­las jät­te­länge, men så fort nå­gon slår det, så spring­er al­la in på den ti­den ef­ter ett tag. Ba­ra nå­gon vi­sar att det fak­tiskt är möj­ligt. Om fler kvinn­li­ga grun­da­re sat­sar och gör det ut­an att tän­ka att det är svårt el­ler omöj­ligt, så kanske en av tio lyc­kas. Men den per­so­nen kanske öpp­nar dör­ren för 100 and­ra som kom­mer att för­sö­ka och så kom­mer tio av dem att lyc­kas.

Ål­der: 29 år. Bor: Stock­holm. Yr­ke: Ent­re­pre­nör, VD och grun­da­re på Wel­come App. Läs mer: wel­come­mo­ve­ment.se.

fo­to Abra­ham Eng el­mark

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.