BE SÖK

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Cher­ry Pic­king, Av: Ar­vi­da By­ström

Konst­nä­ren Ar­vi­da By­ström bå­de pro­vo­ce­rar och in­spi­re­rar med sin di­gi­ta­la fo­to­konst, där ut­gångs­punk­ten of­ta är fe­mi­ni­ni­tet. Nu tar hon sitt konst­när­li­ga ut­tryck off­li­ne i och med ut­ställ­ning­en Cher­ry Pic­king på gal­le­ri­et Ste­in­s­land/Ber­li­ner i Stock­holm. Dess­utom släp­per hon sin svens­ka ut­gå­va av boken Pics or it Didn’t Hap­pen med bil­der som cen­su­re­rats från Instagram. I en tid av fil­ter­bubb­lor, cen­sur och ”fa­ke news” ut­fors­kar Ar­vi­da vad vi som in­di­vi­der tar till oss av fak­ta och vad vi med­ve­tet väl­jer bort. Hur kopp­lar du in just fe­mi­ni­ni­tet i det här?

– Jag har länge job­bat med fe­mi­ni­ni­tet i min konst och det är stän­digt när­va­ran­de. Körs­bä­ret lö­per som en röd tråd ge­nom ut­ställ­ning­en för dess sym­bo­lik som of­ta, likt kvin­no­krop­pen, sex­u­a­li­se­rats och fe­mi­ni­se­rats. Di­na hå­ri­ga ben i en adi­das-kam­panj har ock­så ska­pat ru­bri­ker. Vad är di­na tan­kar kring det?

– Att män an­vän­der ord som an­spe­lar på sex­u­ellt våld för att vi­sa att de in­te tyc­ker om nå­got är fruk­tans­värt. Det vi­sar på ett stör­re pro­blem vi har i sam­häl­let och hur vi tryc­ker till­ba­ka kvin­nor vi in­te hål­ler med. Ty­värr är in­ter­net fyllt med troll, så det är ju in­te för­vå­nan­de, och jag var ald­rig rädd. Det är ock­så stor skill­nad att an­vän­da de or­den och fak­tiskt fy­siskt tilläm­pa nå­got. Var­för är det så vik­tigt för dig att ut­fors­ka den di­gi­ta­la värl­den? Och hur känns det att ta di­na konst­verk off­li­ne när du stäl­ler ut?

– Den di­gi­ta­la värl­den är där jag är mest. Nu är de ut­tryck jag job­bar med li­te mer in­ne, vil­ket är bå­de tack­samt och läs­kigt, men för 6–7 år se­dan såg lä­get in­te rik­tigt li­ka­dant ut och det var då jag möt­te många av mi­na kre­a­ti­va vän­ska­per on­li­ne. Att ta sa­ker off­li­ne är jät­te­spän­nan­de! Din konst har upp­märk­sam­mats myc­ket ut­om­lands, vad har va­rit det störs­ta för dig hit­tills?

– Jag har hål­lit på med min konst i över 10 år nu, allt har fått växa fram sak­ta. Många jobb jag har gjort har va­rit su­per­ro­li­ga och jag gil­lar all­tid när det är bra vi­be! Höjd­punk­ter har va­rit att få stäl­la ut på New Or­le­ans Mu­se­um of Art samt per­for­man­ces på mu­se­um som Mo­der­na Mu­se­et, TATE och Victo­ri­an & Al­bert Mu­se­um i Lon­don. Vad dröm­mer du om just nu?

– Att gö­ra klart min ut­ställ­ning och att jag för­hopp­nings­vis kom­mer att va­ra li­te nöjd med den!

Ste­in­s­land/Ber­li­ner, öpp­nar 25 maj.

Cher­ry Pic­king

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.