upp­lev

Plaza Kvinna - - KULTUR -

3 x se­värt

Cathleen Naun­dorf Att trä­da in i Pa­ris­ba­se­ra­de fo­to­gra­fen Cathleen Naun­dorfs bil­der är som att upp­täc­ka en ny värld. Nu stäl­ler Fo­to­gra­fis­ka i Stock­holm ut hen­nes iscen­sat­ta mo­de­värl­dar som är präg­la­de av ett dröm­likt och må­le­riskt ut­tryck, of­ta med djur som po­se­rar till­sam­mans med mo­del­ler fram­för en hand­må­lad fond. Pric­ken över i:et är de vack­ra hau­te coutu­re-klän­ning­a­na som Naun­dorf ex­klu­sivt har fått lå­na från mo­de­hus så som Cha­nel och Di­or. 25 maj–9 sep­tem­ber, Fo­to­gra­fis­ka, Stock­holm Jay Z and Beyon­cé: OTR II Tour Po­wer­pa­ret al­la pra­tar om kom­mer till Sve­ri­ge. Men huruvi­da tur­nén är ett sätt att vi­sa upp för värl­den att de min­sann är star­ka­re än nå­gon­sin åter­står att se. I slu­tet av ju­ni gäs­tar de Stock­holm och Fri­ends Are­na i en ge­men­sam kon­sert. 25 ju­ni, Fri­ends Are­na, Stock­holm

Oc ean’s 8 Ca­te Blan­chett, An­ne Hat­ha­way, Sand­ra Bul­lock, Ri­han­na, och He­le­na Bon­ham Car­ter är ba­ra någ­ra av de skå­de­spe­la­re som gör upp som­ma­rens mest stjärn­pryd­da filmcast. Ko­me­din Oce­an’s 8 är en spin-off på Oce­an’s Ele­ven-se­ri­en, men den här gång­en är det ba­ra kvin­nor i hu­vud­rol­ler­na. Nyss ut­kom­men från fäng­el­set för­be­re­der Deb­bie Oce­an ett rån un­der den kän­da gala­fes­ten Met Ball i New York. By­tet? Ett smyc­ke värt 150 mil­jo­ner dol­lar. Pre­miär 27 ju­ni

La broche,Pa­ris 2005 @Cathleen Naun­dorf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.