Charl­bi De­an Kri­ek

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

mo­dell & skå­de­spe­lers­ka Charl­bi De­an Kri­ek plå­ta­des för num­rets mo­de­jobb från Kapsta­den. Ut­ö­ver mo­dell­kar­riä­ren är hon även skå­de­spe­lers­ka och syns just nu i se­ri­en Black Light­ning på Net­flix, där hon spe­lar lönn­mör­da­re. Hen­nes två kar­riä­rer tog fart ti­digt.

– Jag tja­ta­de på mi­na för­äld­rar om att jag vil­le skå­de­spe­la, så pap­pa sat­te mig i te­a­ter­sko­la och tog mig till en agen­tur där jag bör­ja­de gö­ra tv-re­klam. När jag blev äld­re blev jag scou­tad av en mo­del­la­gen­tur och in­nan jag viss­te or­det av ha­de jag kon­trakt för att job­ba som mo­dell i To­kyo. Kort där­ef­ter ar­be­ta­de jag i de störs­ta mo­destä­der­na run­tom i värl­den. Vad är det bäs­ta med ditt jobb?

– Att få re­sa, se nya plat­ser och träf­fa män­ni­skor jag an­nars ald­rig skul­le få mö­ta. Det är det själv­kla­ra men san­na sva­ret. Och det värs­ta? – Det värs­ta för mig är när jag be­hö­ver ta jobb en­dast för att be­ta­la mi­na räk­ning­ar. Jag vill att var­je fo­to­gra­fe­ring el­ler in­spel­ning ska va­ra ett äk­ta och sant sam­ar­be­te ska­pat av en konst­när, in­te ba­ra ett jobb.

I det här num­ret av Pla­za Kvin­na fo­to­gra­fe­ra­des du i din hemstad, Kapsta­den. Hur var plåt­ning­en?

– Hur smö­rigt det än lå­ter, så kän­des he­la da­gen som att jag fick um­gås med tjej­kom­pi­sar. Vi pra­ta­de, skrat­ta­de och sim­ma­de i is­kallt vat­ten. Jag ha­de en så grym dag till­sam­mans med in­spi­re­ran­de och ta­lang­ful­la män­ni­skor. Du är ju ock­så skå­de­spe­lers­ka. Har du nå­gon dröm­roll?

– Som barn vil­le jag verk­li­gen spe­la Sim­ba från Le­jon­kung­en. Jag bryd­de mig in­te om att han var en kil­le el­ler ett djur. Han fick mig att kän­na sa­ker jag in­te kun­de sät­ta ord på. Idag kan jag sät­ta ord på mi­na käns­lor, men dröm­rol­ler­na är fort­fa­ran­de de som får mig att kän­na sam­ma käns­lor som då.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.