Öv­ning hem­ma

Leg Pull Front Prep

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

Star tpos ition : Ställ dig på al­la fy­ra med hän­der­na rakt un­der ax­lar­na och knä­na rakt un­der höf­ter­na. Tänk på att stic­ka ut sitt­be­nen rakt bak­åt så att bäc­ke­net ock­så ham­nar i en ne­u­tral po­si­tion. Se till att kra­ma om mag­musk­ler­na för sta­bi­li­tet. Tänk på att nac­ken och hu­vu­det är en för­läng­ning av rygg­ra­den, så håll blic­ken rakt ner. Tänk på att sät­ta tår­na i mar­ken.

Ut­föran de: Me­dan du an­das ut, kra­ma om mag­musk­ler­na runt mid­jan så att de ak­ti­ve­ras or­dent­ligt och lyft knä­na fem cen­ti­me­ter från gol­vet. Håll po­si­tio­nen sam­ti­digt som du lång­samt an­das in. Sänk kon­trol­le­rat till­ba­ka knä­na me­dan du an­das ut. Uppre­pa rö­rel­sen.

Att tän­ka på: Ryg­gen ska va­ra som en bords­ski­va och du ska i prin­cip kun­na stäl­la ett glas cham­pagne på ryg­gen ut­an att det väl­ter. Kropps­kon­troll är led­or­det. Gör det ont i hand­le­der­na ska du tän­ka på att lyf­ta upp kraf­ten till ax­lar­na, upp mot ta­ket. Då stöd­jer du dig in­te läng­re mot hand­le­der­na och dess­utom ham­nar skul­der­bla­den, nac­ken och hu­vu­det au­to­ma­tiskt i en bätt­re po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.