Zero Al­co­hol

Som­ma­ren ger många skäl till att skå­la. Men det som ska­kas ihop i gla­sen ska helst ha smak fram­för sprit. Med­ve­ten­he­ten har ald­rig va­rit så stor, och frå­gan på mång­as med­vet­na tung­or re­tar sig fram: När blir det egent­li­gen för myc­ket?

Plaza Kvinna - - SUMMARY - Av: Ca­ro­li­ne Thörn­holm

Pre­cis som las­ter har al­ko­ho­lism många nu­nor, även gla­mou­rö­sa. Och är det nå­gon bransch som rik­tat in sig på just at­trak­ti­va an­sik­ten, så är det so­ci­a­la me­di­er. För två som­rar se­dan dök den 25-åri­ga mo­del­len Lou­i­se De­lage upp på Instagram från ing­en­stans. En ung, vac­ker fran­sys­ka med en flå­dig livs­stil fick på kort tid över 50 000 föl­ja­re. Samt­li­ga bil­der ha­de dock en de­talj ge­men­samt – va­re sig hon be­fann sig i vil­lan, på stran­den, på yach­ten, en­sam el­ler i grupp – skym­ta­de all­tid al­ko­hol nå­gon­stans i bil­den. Drygt en må­nad ef­ter hen­nes Insta­de­but bör­ja­de kom­men­tarsfäl­tet sak­ta re­a­ge­ra och det la­des snabbt upp en vi­deo som av­slö­ja­de san­ning­en. Kon­tot var i själ­va ver­ket en kam­panj från or­ga­ni­sa­tio­nen Ad­dict Ai­de för att upp­märk­sam­ma just al­ko­hol­miss­bruk. Lou­i­ses he­la In­stau­ni­ver­sum ha­de pe­kat ett skarpt och dö­man­de fing­er åt kul­tu­ren på so­ci­a­la me­di­er. In­te nog med att hon var en på­hit­tad per­son, hon ut­tryck­te ock­så sitt miss­bruk på varen­da bild, och föl­jar­na gil­la­de varten­da tec­ken. Kam­pan­jen, som gick un­der nam­net Li­ke my ad­dic­tion, blev en vi­ral suc­cé och har i skri­van­de stund över 23 mil­jo­ner vis­ning­ar.

Och det är lätt att för­stå var­för. I takt med att ar­bets­tid gli­der in på fri­tid ska­kas en cock­tail till i sann ”work hard, play hard”an­da. Och när grän­ser­na sud­das ut, blir fall­gro­par­na desto fler. En mo­dern al­ko­ho­list är långt ifrån scha­blon­bil­den av en a-la­ga­re, häng­an­des ut­an­för Sys­tem­bo­la­get. Tvärtom är hen högst funk­tio­nell, fram­gångs­rik och fram­åt, med snab­ba skif­ten mel­lan till­ställ­ning­ar och åta­gan­den. Många med en till sy­nes ra­tio­nell för­kla­ring till sitt be­te­en­de; det kan va­ra allt från yr­kes­stress och krång­li­ga re­la­tio­ner till um­gänge och so­ci­a­la ak­ti­vi­te­ter. Den sist­nämn­da top­par lis­tan; AW, by­rå­fes­ter, bjud­mid­da­gar och event – al­ko­ho­len är all­tid när­va­ran­de. Flå­digt och fest­ligt? Ab­so­lut, men allt fler har kom­mit till in­sikt om al­ko­ho­lens ut­töm­man­de egen­ska­per. För­u­tom att den häm­mar pro­duk­ti­vi­tet sätts den kre­a­ti­va för­må­gan i dim­ma och ef­fek­ti­vi­te­ten av­tar. Det blir allt­så svårt att or­ka med mel­lan skål­ro­pen.

Men det finns hand­fas­ta tips att ha med sig i al­ko­hol­djung­eln.

Det förs­ta är att slo­pa slent­ri­an­gla­sen. Tac­ka in­te ja av gam­mal va­na, ut­an tänk ef­ter om du verk­li­gen vill ha det. Be­stäm ock­så nå­gon dag då du står över. Ekva­tio­nen är en­kel, ju fär­re glas du dric­ker, desto bätt­re mår du. Tes­ta ock­så att dric­ka lång­sam­ma­re, ett sätt är att fak­tiskt kloc­ka hur lång tid det bru­kar ta att få i sig en drink. Ut­gå från det och sak­ta ner, smut­ta och lyft gla­set mer säl­lan. Det kan ock­så va­ra bra att sät­ta en gräns för sig själv. Be­stäm dig för hur myc­ket du max vill dric­ka när du väl gör det. Här kom­mer den in­kör­da prin­ci­pen ”varan­nan vat­ten” in, lyft den ett smaksnäpp och var­va istäl­let med al­ko­hol­fri dryck. Mock­tails har bli­vit en stark trend och gått från att stå bort­glöm­da längst bak i me­nyn till att spe­la hu­vud­rol­len på många kro­gar. Med rå­va­ran i fo­kus har man ta­git ett nytt grepp om den al­ko­hol­fria dryc­ken, från tor­ra is­te­er, druv­mus­ter och jäs­ta dryc­ker till sig­na­tur­mock­tails. På si­dan 118 ger vi tre recept på vå­ra som­marfa­vo­ri­ter du in­te vill mis­sa. At­ti­tyd­skif­te tar form

Det har länge va­rit en mo­de­flu­ga att skip­pa soc­ker och glu­ten. Sam­ti­digt som be­slut om att slu­ta rö­ka möts av rygg­klapp­ning­ar och ett sor­lan­de ”grat­tis”. Men om nå­gon ut­ro­pat att man gjort slut med al­ko­hol så blev sva­ret of­ta stumt och be­svä­rat. Den so­ci­a­la ac­cep­tan­sen har va­rit orubb­ligt, om det in­te snabbt följts upp av en hel­täc­kan­de (och till­fäl­lig) för­kla­ring till var­för. Men myc­ket har hänt på kort tid. Allt fler väl­jer att an­ti­gen slo­pa el­ler dra ner på al­ko­hol. I syn­ner­het mil­le­ni­als, där det sna­ra­re bli­vit en ”faux pas” att dric­ka al­ko­hol. Kar­riär, trä­ning och att äta foodi­e­mat i all ära men allt fler vill kän­na att ens liv har sub­stans och syf­te. Sel­fi­e­kul­tu­ren – i sin orubb­li­ga själv­upp­ta­gen­het – har ba­nat väg för en djup läng­tan ef­ter äkt­het, när­va­ro och med­ve­ten­het. Många vill ha en mer ly­hörd re­la­tion till sin egen kropp, där man tar va­ra på sin ener­gi – och här blir en ing­e­färs­shot mer in­tres­sant än en tequi­las­hot. Tit­tar man på so­ci­a­la me­di­er så speg­lar även flö­det ett at­ti­tyd­skif­te – fil­tre­ra­de bil­der på fru­kost­bowls, ve­ganglass och gym­sel­fi­es brer ut sig och får he­ja­rop, me­dan blö­ta dim­mi­ga kväl­lar skjuts åt si­dan. Det finns en på­tag­lig well­ness-trend – som klun­kad med fem glas vin – in­te gör nå­gon nyt­ta.

In­sik­ten har även nått so­ci­a­la sam­man­hang. Eng­lands förs­ta al­ko­hol­fria drink­fes­ti­val, Club So­da, ar­ran­ge­ra­des för förs­ta gång­en 2015 i Lon­don och har med åren fått en väx­an­de fan­ba­se. De­ras slo­gan sum­me­rar tren­den väl­digt bra; ”allt med måt­ta, ut­om sma­ken”. Med ett brett ut­bud av al­ko­hol­fri dryck, från

na­tur­vi­ner och mock­tails till öl­sor­ter och kom­bus­ha de­lar mix­o­lo­ger med sig av hant­ver­ket. Nu­me­ra hålls fle­ra events året runt med oli­ka te­man. Och de är långt ifrån en­sam­ma:Tyskland, Ir­land och fle­ra stä­der i USA har ock­så hop­pat på tren­den. En av de mest haj­pa­de fa­lang­er­na in­om häl­sa just nu är ”mind­ful drin­king” som går ut på att dric­ka mind­re och med­ve­tet. Ge­nom att va­ra upp­märk­sam på bå­de mängd och ver­kan blir upp­le­vel­sen som för­bytt – styrd av in­sikt sna­ra­re än rus. Tek­ni­kens be­ty­del­se

Ald­rig ti­di­ga­re har det fun­nits en så­dan glo­balt ho­mo­gen ge­ne­ra­tion – stän­digt upp­kopp­lad, till­gäng­lig och ka­me­ra­re­do. Idag har al­la till­gång till sam­ma in­for­ma­tion, oav­sett om du bor i Falun, Ber­lin el­ler To­kyo. Men vad slapp du ef­ter en dim­mig klubb­kväll för 20 år se­dan? Snapchat. Ge­ne­ran­de stun­der från går­da­gen var ögon­blick som för­svann i det svik­tan­de mor­gon­min­net. Nu slängs det upp på din ti­me­li­ne och tig­ger li­kes. Gransk­nings­kul­tu­ren som finns på so­ci­a­la me­di­er har ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner slup­pit. Och det tryc­kan­de be­ho­vet av att kon­trol­le­ra sin fil­tre­ra­de bild ut­åt blir allt­mer vik­tigt. Mat, dryck och al­ko­hol kopp­las starkt till ut­se­en­de, där många vill und­vi­ka ri­si­ga bil­der på Instagram el­ler häng­i­ga ”da­gen ef­ter”-bil­der på Fa­ce­book. I en era av mer häl­so­sam­ma, bild­med­vet­na dric­ka­re för­sö­ker mark­na­den mö­ta be­ho­vet med sva­ga­re al­ko­hol­va­ri­an­ter. Tit­tar man på Ki­na, en av värl­dens störs­ta kon­su­ment­mark­na­der, ut­gör al­ko­hol­fri öl en tred­je­del av ut­bu­det. Och åt det hål­let går mark­na­den. Värl­dens störs­ta bryg­ge­ri­er som Co­ro­na, He­i­ne­ken och Carls­berg läg­ger sto­ra re­sur­ser på att lan­se­ra fler öl­sor­ter med mind­re al­ko­hol – allt för att mö­ta den ga­pan­de ef­ter­frå­gan. I vå­ras gick även Ke­tel One ut med en låg­hal­tig al­ko­hol­va­ri­ant på sin stor­säl­jan­de vod­ka för att an­pas­sa sig ef­ter mål­grup­pens at­ti­tyd­skif­te. I takt med att med­ve­ten­he­ten kring al­ko­hol växt har mark­nan­den gjort li­kaså. I dag finns ota­li­ga va­ri­an­ter som vi­sar på att tren­den onek­li­gen satt sig i gla­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.