Unikt & håll­bart

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Att spor­ti­ga in­flu­en­ser fort­sät­ter att ly­sa starkt på trend­him­len har satt fler trä­nings­klä­der i om­lopp. Som ett re­sul­tat av det har nu Re­ma­ke, Stock­holm Stads­mis­sions mo­de- och de­sign­mär­ke, lan­se­rat sin förs­ta sport­kol­lek­tion Re:sport där ing­et plagg är det and­ra likt. Kol­lek­tio­nen har ska­pats av åter­vun­na plagg och be­står av bland an­nat top­par, byx­or, kep­sar och gym­papå­sar. – Re­ma­ke har främst job­bat med na­tur­ma­te­ri­al ti­di­ga­re, men ef­tersom vi sett en ökad till­gång på sport- och funk­tions­plagg val­de vi att sat­sa på ett nytt kon­cept. I och med att po­ly­es­ter, som finns i sport­klä­der, kan åter­vin­nas i all oänd­lig­het går det hand i hand med vår tan­ke att ska­pa håll­bart mo­de, sä­ger Ka­rin Ster­ner, de­sig­ner och verk­sam­hets­le­da­re på Re­ma­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.