10 Skön­hetsny­he­ter

at t hål l a kol l på i JUNI

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / NYHETER -

01. MIU MIU L’EAU ROSÉE

Det är lil­je­kon­valj, ros och mysk som sam­sas i Miu Mi­us se­nas­te doft­till­skott L’eau Rosée. En frisk, blom­mig doft som pas­sar per­fekt på som­ma­rens även­tyr – li­ka här­lig på hu­den som på bad­rums­hyl­lan. L’eau Rosée, 575 kr/30 ml, Miu Miu.

02. UFO

Här snac­kar vi hög­tek­no­lo­gisk skön­het! Den här sö­ta lil­la ap­pa­ra­ten tar ef­fek­ten av en an­sikts­mask till nya höj­der. Du ak­ti­ve­rar UFO med din smartp­ho­ne och på en­dast 90 se­kun­der ger kom­bi­na­tio­nen av ljus- och vär­me­te­ra­pi samt pul­se­ring­ar ett op­ti­malt re­sul­tat av din mask. Fo­reo UFO, 2 795 kr & till­hö­ran­de mask, 99 kr/7st, Fo­reo.

03. FUSKFRÄKNAR

Som­ma­ren är onek­li­gen fräk­nar­nas sä­song, men för oss som in­te haft tu­ren att få un­der­ver­ken na­tur­ligt finns nu ett sätt att fus­ka fram dem. Med Kicks spe­ci­a­lan­pas­sa­de pen­na blir det bu­sen­kelt att ska­pa oe­mot­stånd­li­ga som­mar­fräk­nar. Fa­ke Freck­les, 89 kr, Kicks Beau­ty.

04. KO RA ORGANICS

Nu lan­se­ras eko­lyx­mär­ket KORA Organics på den svens­ka mark­na­den! Grun­da­ren är ing­en mind­re än su­per­mo­del­len Mi­ran­da Kerr som lyf­ter fram ett ho­lis­tiskt syn­sätt in­om skön­het. Pro­duk­ter­na har hög­pre­ste­ran­de in­gre­di­en­ser, där su­per­fruk­ten noni spe­lar den lä­kan­de och för­yng­ran­de hu­vud­rol­len. Pri­ser från 299–699 kr, KORA Organics.

05. C- RUSH

Vi öns­kar näs­tan att vi kun­de ba­da i den här apel­sin­dof­tan­de gel-cre­men från Ole Hen­rik­sen. Ut­an att bli fet el­ler tung ger den hu­den or­dent­ligt med fukt och är dess­utom full med skyd­dan­de an­tiox­i­dan­ter, es­sen­ti­el­la fett­sy­ror och kol­la­gen. Mums, sä­ger vi! C-Rush Brighte­ning Gel Cream, 545 kr, Ole Hen­rik­sen.

08. ITALIAN ZEST

Dol­ce & Gab­ba­nas klas­si­ker Light Blue mö­ter en stor dos färs­ka ci­tro­ner och ska­par en sprud­lan­de och frisk doftupp­le­vel­se. Italian Zest för vå­ra tan­kar till var­ma som­mar­da­gar vid me­del­ha­vet – en full­träff i li­mi­ted edi­tion-ut­gå­va. Light Blue Italian Zest EdT, 695 kr/50 ml, Dol­ce & Gab­ba­na.

09. GO GLOSSIER

Yay! Änt­li­gen lan­da­de det hy­pa­de, ame­ri­kans­ka skön­hets­mär­ket Glossier på den svens­ka mark­na­den. Med kult­pro­duk­ter som Boy Brow, Mil­ky Jel­ly Cle­an­ser och Cloud Paint har man ska­pat sig en glo­bal och tro­gen fanska­ra. Vi är in­te se­na med att er­kän­na vår kär­lek till mär­kets bå­de snyg­ga, mo­der­na och ge­nom­tänk­ta pro­duk­ter. Pri­ser från 100–560 kr, Glossier.

10. STÄRKANDE HÅRBEHANDLING

Det är nog få som mis­sat att sa­longs­be­hand­ling­en Ola­plex nu lan­se­rar en duo för hem­mabruk. Likt ori­gi­na­let fun­ge­rar den ge­nom att sam­man­län­ka brut­na bind­ning­ar i hå­ret. Vi kan in­te få nog av pro­duk­ter­na som ger ett rent, glän­san­de och friskt hår! Bond Main­te­nan­ce Scham­poo & Con­di­tio­ner, 279 kr/st, Ola­plex.

01

06

05

03

02

04

07

08

09

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.