Ma­ria Åker­berg

Hon dröm­de som li­ten att star­ta eget in­om skön­hets­bran­schen. I dag för­ser Ma­ria Åker­b­vårds­sa­long­er över he­la värl­den med si­na eg­na pro­duk­ter.

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Har du all­tid va­rit in­tres­se­rad av skön­het och hud­vård?

– Re­dan som ton­å­ring ha­de jag en dröm om att star­ta en hud­vårds­sa­long. Un­der 90-ta­let ut­bil­da­de jag mig till hud­te­ra­peut, men när jag väl skul­le öpp­na min sa­long in­såg jag att det var omöj­ligt att hit­ta en hud­vårds­se­rie ut­an mi­ne­ral­ol­ja och syn­te­tis­ka in­gre­di­en­ser, och be­slu­ta­de mig då för att pro­du­ce­ra mi­na eg­na pro­duk­ter. Du ut­sågs till Årets fö­re­ta­ga­re 2017 och är i år no­mi­ne­rad till SvD:s Af­färs­bragd 2018, vad tror du lig­ger bakom er fram­gång?

– Många års slit! Vi är ett fö­re­tag som star­ta­de små­ska­ligt med hem­för­sälj­ning som snabbt fick ett in­tres­se hos sa­long­er­na. Ef­ter sju år ut­an lön var jag be­redd att läg­ga ner fö­re­ta­get, men jag tog rå­det från vår re­vi­sor att ge det ett år till. Då vän­de det och vi har ökat sak­ta men sä­kert se­dan dess. Vi le­ve­re­rar hud­vård som vi själ­va tror på och sa­long­er­na är otro­ligt duk­ti­ga am­bas­sa­dö­rer för oss. Ut­an dem ha­de vi in­te va­rit där vi är idag. Be­rät­ta om kon­cep­tet ” Deep­skin Organics” och vad som lig­ger bakom be­slu­tet att en­dast säl­ja era pro­duk­ter på spa och skön­hets­sa­long­er?

– Det är vår for­mel för att ska­pa verk­lig, lång­va­rig ef­fekt på hud och hår ut­an att ska­da el­ler stö­ra de na­tur­li­ga pro­ces­ser­na i krop­pen och i na­tu­ren. På så sätt får man pro­duk­ter fram­tag­na på ett rent och ve­ten­skap­ligt sätt av spe­ci­a­lis­ter. Hud­vård från na­tu­ren är väl­digt kraft­ful­la och där­för vill vi att de som säl­jer pro­duk­ter­na ska ha en god kun­skap i hur hu­den är upp­byggd och kan re­kom­men­de­ra rätt pro­duk­ter ut­i­från ett spe­ci­fikt hud­till­stånd. Hur kom­mer det sig att ni har valt att in­te eko-cer­ti­fi­e­ra era pro­duk­ter?

– Vi har valt att job­ba med cer­ti­fi­e­ra­de rå­va­ror av bra kva­li­tet. På grund av det an­ser vi att det en­dast är en ex­tra kost­nad för kon­su­men­ten, då pro­duk­ten blir dy­ra­re om vi cer­ti­fi­e­rar slut­pro­duk­ten. Vi är trans­pa­ren­ta och vi­sar istäl­let på vår hem­si­da vil­ken cer­ti­fi­e­ring var­je rå­va­ra har. Vi är stol­ta över vå­ra pro­duk­ter och har svårt att hit­ta en cer­ti­fi­e­ring som stäl­ler li­ka höga krav som vi själ­va har på in­ne­hål­let. Vad tror du är den främs­ta an­led­ning­en till att in­tres­set för skan­di­na­visk hud­vård har ökat de se­nas­te åren? – Vi har re­dan från start va­rit no­ga med att le­ve­re­ra hud­vård som in­te ba­ra är eko­lo­gisk, ut­an även har en ver­kan på hu­den. Det tror jag har va­rit en del i fram­gångsre­cep­tet. Fler och fler bör­jar ock­så för­stå att eko­lo­gisk hud­vård är kraft­full och ger lång­sik­ti­ga re­sul­tat. Skan­di­na­visk hud­vård lig­ger långt fram i ut­veck­ling­en och med vår upp­fatt­ning om ren­het spri­der den ett stort in­tres­se värl­den över. Vil­ka tren­der ser du just nu när det kom­mer till eko­lo­gisk hud­vård?

– Pre­bi­o­tisk hud­vård och vår­dan­de ma­ke­up är nå­got vi ser mer och mer av. Vi har ett stort sor­ti­ment av mi­ne­ral­ma­ke­up som vi ser som en för­läng­ning av hud­vår­den; den täp­per in­te till, ut­an vår­dar. Vå­ra hud­vårds­pro­duk­ter främ­jar hu­dens go­da bak­te­ri­er; hu­den blir star­ka­re när man byg­ger upp dess eg­na för­svar. Vi är även först ut med le­van­de stam­cel­ler från växtri­ket i en an­sikts­be­hand­ling, som stär­ker hu­den och ger un­der­bar lyster.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.