De se­nas­te mo­deny­he­ter­na

Trots fram­gång­en hos den yng­re ge­ne­ra­tio­nen har Nel­ly sat­sat mer på ett ut­bud som till­ta­lar al­la kvin­nor. Idag är mo­de­le­ve­ran­tö­ren Skan­di­na­vi­ens störs­ta och fort­sät­ter att växa med sitt vin­nan­de kon­cept: Glam for eve­ry oc­ca­sion. Ma­de­le­i­ne von Sched­vin har

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - AV RE­BEC­CA JARDS­DOT­TER

Hur har Nel­ly för­änd­rats se­dan ditt till­trä­de?

– Vårt DNA har bli­vit star­ka­re och än­nu mer eta­ble­rat. Mot­tot Glam for eve­ry oc­ca­sion är nå­got vi pro­kla­me­rar för, och vi vill att Nel­ly ska va­ra plat­sen där kun­den kan hit­ta plagg och ac­ces­so­a­rer för var­je till­fäl­le. Va­re sig det gäl­ler se­mestern, gym­met el­ler job­bet bru­kar vi pra­ta om att ”it’s all about the ex­tra bit of it” som kom­plet­te­rar loo­ken, vil­ket bå­de syns i vå­ra pro­duk­ter och i det vi­su­el­la. Vem är den ty­pis­ka Nel­ly­kvin­nan?

– Hon vet var hon står och vet vad hon vill ha på sig. Dess­utom äls­kar hon tren­der och vet vad som är på gång in­om mo­de, mu­sik, livs­stil och skön­het. Jag tror ock­så att hon gil­lar att stic­ka ut och kan han­te­ra oli­ka sti­lar. Be­ro­en­de på till­fäl­le och hu­mör kan hon gå från spor­ti­ga in­flu­en­ser till stre­et och bo­ho el­ler roc­kigt och ro­man­tiskt. Det ge­men­sam­ma är att re­sul­ta­tet all­tid blir chict. En del på­står att Nel­ly en­dast är för ton­å­ring­ar. Stäm­mer det?

– Själv­klart kan en skjor­ta el­ler klän­ning an­vän­das av bå­de en äld­re och yng­re bä­ra­re. Det är sna­ra­re hur plag­gen sty­las som spe­lar roll. Vårt vi­su­el­la fo­kus rik­tar sig mot kvin­nor mel­lan 18 och 26 år men vårt sor­ti­ment sträc­ker sig myc­ket läng­re än så. In­för hös­ten vill många upp­da­te­ra sin bu­si­nessgar­be­rob. Hur mö­ter ni det be­ho­vet?

– Ba­ra för att plag­gen in­ne­fat­tar ka­vaj och lång­byx­or vill vi in­te kli­va in i en ty­pisk herr­gar­de­rob ut­an job­bar istäl­let för att hål­la den skräd­da­de tren­den kvinn­lig och fe­mi­nin. Till hös­ten blir just bu­iss­nessgar­de­ro­ben ex­tra stor ef­tersom det skräd­da­de mo­det är tren­digt just nu. Ko­sty­men fort­sät­ter att ha en gi­ven roll, men att väl­ja bort den klas­siskt svar­ta och istäl­let sat­sa på färg el­ler mönst­rat kom­mer va­ra vår me­lo­di. Sty­ling­en blir ab­so­lut vik­tig och mitt tips är att pa­ra ihop ovän­ta­de kom­bi­na­tio­ner! Kör din over­si­ze­ka­vaj till­sam­mans med sport­tights el­ler var­för in­te kom­bi­ne­ra ka­vajklän­ning­en och ett par pla­tåsnea­kers? Att by­ta ut ko­stym­byx­or­na mot en mat­chan­de kjol kom­mer bli än­nu he­ta­re i höst. Hur klär du dig un­der den kom­man­de sä­song­en?

– Jag har va­rit för­äld­ra­le­dig ett tag och är helt re­do för att kom­ma till­ba­ka till job­bet med hös­tens bu­si­nes­smo­de! Till hös­ten har jag rik­tat in de­sig­nen på de­ka­dens, sport och skräd­dat, och det blir som mest in­tres­sant när al­la tre de­lar mix­as ihop. Jag kom­mer ab­so­lut att ha en ka­vaj i gar­de­ro­ben, helst en med sto­ra puf­fax­lar och skarpt mar­ke­rad mid­ja. Där­till bär jag helst mat­chan­de, tigh­ta capri­byx­or och en li­ten mi­ni­hand­väs­ka.

Namn: Ma­de­le­i­ne von Sched­vin Ål­der: 31 år Gör: De­sign ma­na­ger på Nel­ly. Ti­di­ga­re: Tex­til­hög­sko­lan i Borås, de­sig­ner för Gi­na Tri­cot. Webb­plats: Nel­ly.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.