Lyss­na, se & upp­lev

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Ef­ter en fy­ra år lång pa­us är Mar­kus Kru­ne­gård till­ba­ka med nytt ma­te­ri­al. Al­bu­met som släpps den 7 sep­tem­ber har fått ti­teln I hu­vet på en idi­ot, i en bar på en ö, i ett hav, i en bar på en ö, i hu­vet på en idi­ot, och själv be­skri­ver han det som ett ”ge­di­get jäv­la byg­ge” där han har löpt li­nan ut på varten­da spår. – Jag har in­te lagt ner så­dant ode­lat fo­kus på någon­ting sen min so­lo­de­but för tio år sen. Min tyd­li­gas­te kom­pass är som van­ligt att in­te bli uttrå­kad, där­för är det en­ligt mig tio lå­tar med en egen plats på den­na ski­va. Det finns in­te två som har sam­ma roll, al­la lå­tar får va­ra sig själ­va – för­hopp­nings­vis är det ett spre­tigt al­bum. Den svens­ke ar­tis­ten al­bum­de­bu­te­ra­de 2008 med Mar­ku­se­vange­li­et och blev snart känd för en bre­da­re publik. Men upp­märk­sam­he­ten och ett allt in­ten­si­va­re ar­betstem­po kräv­de sitt; Mar­kus drab­ba­des av ut­bränd­het som han nu åter­häm­tat sig från. – Jag är med­ve­ten om hur myc­ket ener­gi oli­ka si­tu­a­tio­ner krä­ver, så jag för­sö­ker se att till­sy­nes me­nings­lö­sa sa­ker är ”nån­ting”. Allt mås­te in­te ge re­sul­tat. Det är li­ka myc­ket värt att skri­va en dikt som att lö­sa ett kors­ord, sånt har jag fat­tat. Det är många så­da­na car­pe di­em-mäs­si­ga sa­ker jag lärt mig och bör­jat le­va ef­ter. Du har ti­di­ga­re sagt att du in­te vill va­ra kän­dis, men med ett nytt al­bum drar me­di­e­ka­ru­sel­len igång. Hur tän­ker du kring det? – Äh, jag äls­kar att va­ra kän­dis! I al­la fall i be­mär­kel­sen att nå­gon kän­ner igen mig på grund av mu­si­ken, det är fan­tas­tiskt. Bekräf­tel­se av nå­gon som lyss­nat är mäk­tigt så det har jag verk­li­gen inga pro­blem med, det är jag ba­ra tack­sam för. Sånt som even­tu­ellt skul­le va­ra job­bigt är ba­ra gnäll att kla­ga på. Om du är känd och vill va­ra ifred: gå till en sport­bar, det är rätt en­kelt. Kom­mer du att åka ut på tur­né un­der hös­ten? – Ja, fan vad kul det ska bli!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.