De­talj: Få kläm på kläm­man

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

90-ta­lets hårtren­der gör come­back! Det bör­ja­de med tygs­nod­den (ni minns den som Car­rie Brad­shaw dis­sa­de), där­ef­ter fick hår­spän­nen i lug­gen nya glans­da­gar. Idag är den över­di­men­sio­nel­la hårkläm­man i fo­kus och syns på ota­li­ga vis­ning­ar. Alex­an­der Wang vi­sar hur den sty­las bäst.

Det går in­te att pra­ta om tren­den ut­an att bli li­te no­stal­gisk. Tan­kar­na förs till­ba­ka till skol­di­sco, tryc­ka­re, mag­trö­jor och ut­sväng­da jazz­byx­or. Det var no­ga att hela hå­ret sat­tes upp i en stor kläm­ma bak på hu­vu­det, me­dan två långa sling­or från lug­gen skul­le hänga ner och ra­ma in an­sik­tet, helst spray­a­de ro­sa el­ler blå. I den här vän­dan av tren­den fö­re­drar vi istäl­let att in­spi­re­ras av Alex­an­der Wangs sty­ling för AW18. Vat­ten­kam­ma hå­ret stramt bak­åt och vik in läng­der­na i kläm­man. Mis­sa in­te att mat­cha med vas­sa sil­hu­et­ter som du får till med en ko­stym el­ler smo­king­klän­ning. Kom­plet­te­ra loo­ken med ett par rek­tangu­lä­ra sol­glas­ö­gon à la 90-ta­let och klac­kar med spet­sig tå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.