Non Sen­se

Plaza Kvinna - - KARRIÄR -

Det är in­te all­tid mor och dot­ter har sam­ma smak när det kom­mer till klä­der och de­sign. Det pro­ble­met har in­te Ka­rin Jim­felt Gha­tan och dot­tern Vi­da Gha­tan. Ef­ter fle­ra år som med­grun­da­re och chefs­de­sig­ner på Odd Mol­ly kom ste­get att kö­ra eget na­tur­ligt för Ka­rin. Till­sam­mans ska­par hon och Vi­da roc­ki­ga, kvinn­li­ga klä­der un­der mär­ket Non Sen­se. Var­för vil­le ni ar­be­ta till­sam­mans? Vi­da: Det har va­rit en dröm se­dan ett par år till­ba­ka att få ar­be­ta till­sam­mans och ska­pa uni­ka kol­lek­tio­ner. Mam­ma slu­ta­de på Odd Mol­ly och ef­ter att jag tog min ex­a­men på Par­sons i New York syn­ka­des vår tid, vil­ket blev start­skot­tet för Non Sen­se. Med mitt nytänk och mam­mas er­fa­ren­het viss­te vi att vi kun­de ska­pa nå­got spe­ci­ellt till­sam­mans. Vad är bäst med att job­ba ihop? Ka­rin: Jag vär­de­sät­ter Vi­das nytänk och den ny­fi­ken­het som man hit­tar hos den yng­re ge­ne­ra­tio­nen. Allt är möj­lig­he­ter i hen­nes värld. Vi­da: För mig är det otro­ligt lä­ro­rikt att få job­ba med mam­ma. Hon har en så­dan er­fa­ren­het av att dri­va fö­re­tag från sin tid på Odd Mol­ly och hon är en fan­tas­tisk le­da­re. Ne­ga­ti­va si­tu­a­tio­ner är hon otro­ligt duk­tig på att vän­da till någon­ting po­si­tivt och det är nå­got jag verk­li­gen har anam­mat. Och vad är svå­rast? Vi­da: Att man ald­rig är helt le­dig! Jag kän­ner ibland att mitt tå­la­mod in­te är det bäs­ta när jag job­bar med mam­ma och att jag kan va­ra li­te hård ibland. Att man spe­lar ut barn-för­äld­rar-re­la­tio­nen. Vad är era bäs­ta tips till dem som fun­de­rar på att star­ta nå­got till­sam­mans? Vi­da: Det är vik­tigt att man har en stark och bra re­la­tion från bör­jan och att man kan va­ra är­li­ga mot varand­ra. Störs­ta tip­set är nog att det mås­te fin­nas tyd­li­ga rikt­lin­jer för eko­no­min in­nan man drar i gång, för att und­vi­ka onö­di­ga kon­flik­ter.

Fö­re­tag: No­ne Sen­se Drivs av: Ka­rin Jim­felt Gha­tan och Vi­da Gha­tan. Föd­des: 2014

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.