BIKE WITH ME

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Un­der led­ning av Jens Wer­ner, ny­till­trädd Cre­a­ti­ve Director, väl­jer J.Lin­de­berg att ta en ny rikt­ning. Fo­kus lig­ger på att be­va­ra ar­vet av sport­mo­de som fun­nits hos mär­ket se­dan slu­tet av 90-ta­let. Kän­da pro­dukt­ka­te­go­ri­er som ”fashion”, ”ac­ti­ve” och ”ski” slås där­för sam­man för en kre­a­tiv nytänd­ning. Me­dan de fles­ta plagg från kol­lek­tio­nen är en mix av ti­di­ga­re ka­te­go­ri­er finns än­då någ­ra renod­la­de sport­plagg kvar – så var­för in­te ta hös­tens cy­kel­sträc­kor till­sam­mans med J.Lin­de­berg? Dess­utom är cy­kel­byx­an ett trend­plagg på mo­desce­nen just nu – så du kan en­kelt bä­ra dem bå­de fö­re, un­der och ef­ter ti­den på sa­deln! Cy­kelshorts, 600 kr, trä­nings­trö­ja, 800 kr, J.Lin­de­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.