Ar­got Mu­re­li­us

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

jour­na­list Ar­got Mu­re­li­us har skri­vit om allt från re­sor till gast­ro­no­mi un­der si­na 20 år som jour­na­list. Hon har bli­vit pub­li­ce­rad i bå­de svens­ka och ut­länds­ka tid­skrif­ter och det var hen­nes ny­fi­ken­het som led­de in hen­ne på den jour­na­lis­tis­ka ba­nan. I år har hon va­rit bo­satt i New York i två de­cen­ni­er.

– Mitt be­hov av även­tyr gjor­de mig till jour­na­list. Jag är fråg­vis, tyc­ker om att by­ta idéer med and­ra och gil­lar att lä­ra mig nya sa­ker. Vil­ken in­ter­vju kom­mer du ald­rig glöm­ma?

– Jag var liv­rädd för att in­ter­vjua konst­nä­ren Ma­ri­na Abra­mo­vic och trod­de att hon skul­le va­ra kyl­skåpskall. För att bry­ta isen tog jag med mig en personlig pre­sent som jag ploc­kat vid en in­stal­la­tion hon gjort i den ja­pans­ka vild­mar­ken. Hon blev så rörd att hon ge­nast öpp­na­de sig och blev mam­migt kra­mig. På si­dan 123 skri­ver du om nu­ti­dens dej­ting. Vad är di­na tan­kar om fe­no­me­net?

– För mig är det fa­sci­ne­ran­de hur dej­ting nu­me­ra känns som en ängs­lig sport­gren. Det är bra att vi vå­gar be­gä­ra det vi vill ha, sam­ti­digt som det ock­så gjort oss mer kräs­na och själ­vis­ka. För­vänt­ning­ar­na vi har på vå­ra part­ners har bli­vit så ång­est­fram­kal­lan­de höga att vi blir allt­mer en­sam­ma. Vad är det svå­ras­te med ditt jobb?

– Ing­et är spe­ci­ellt svårt när man har kul! Jag för­und­ras of­ta över att jag får ar­be­ta med nå­got jag brin­ner för. Där­e­mot ha­de kor­ta­re ar­bets­da­gar i kom­bi­na­tion med li­te mer sömn in­te ska­dat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.