Lo­vi­sa Lun­ne­borg

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

Ma­ke­u­par­tist När Lo­vi­sa var li­ten och pre­nu­me­re­ra­de på ma­ga­sin var det all­tid smink­ning­ar­na som fa­sci­ne­ra­de hen­ne mest. Ef­ter att hon valt ma­ke­up- och sty­ling­pro­gram­met på gym­na­si­et kun­de hon in­te tän­ka sig att ar­be­ta med nå­got an­nat.

– Smink är så or­ga­niskt. Det går att gö­ra pre­cis vad man vill och pro­ces­sen är all­tid så kul att föl­ja. Jag vet ald­rig hur mi­na bok­ning­ar ser ut mer än en må­nad fram i ti­den och att fram­ti­den är så oviss är väl­digt spän­nan­de. I det här num­ret har du smin­kat po­li­ti­ker­na på si­dan 46. Kan ma­ke­up age­ra som en po­li­tisk mar­kör?

– De­fi­ni­tivt. Smink fun­ge­rar som ett verk­tyg för att ut­tryc­ka per­son­lig­he­ter och kän­na sam­hö­rig­het. Pun­ka­re och hip­pi­es är någ­ra av de mest kän­da po­li­tis­ka sub­kul­tu­rer­na ge­nom ti­der­na där bå­de klä­der och smink är en vik­tig mar­kör för att vi­sa till­hö­rig­het. Själv va­ri­e­rar jag mitt smink be­ro­en­de på till­fäl­le för att vi­sa vem jag är el­ler vill va­ra just då. På det sät­tet är ma­ke­up verk­li­gen fan­tas­tiskt. Vil­ket jobb har va­rit mest min­nesvärt för dig?

– Ett av mi­na mest min­nesvär­da jobb var när jag gjor­de en bröl­lopsplåt­ning för Cos­mo­po­li­tan i Hong­kong. Det var kul att få job­ba med en in­ter­na­tio­nell tid­ning och re­sul­ta­tet blev fan­tas­tiskt. Nå­got tips till den som vill bli ma­ke­u­par­tist?

– Gå en bra ut­bild­ning och as­si­ste­ra and­ra ma­ke­u­par­tis­ter. Det finns så myc­ket att lä­ra! Hör av dig till ny­ut­bil­da­de fo­to­gra­fer och frå­ga om de vill plå­ta till­sam­mans med dig. Jag gjor­de en hel del gra­ti­s­jobb med bland an­nat Beck­mans mo­de­e­le­ver och fick fan­tas­tis­ka bil­der som gett mig många jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.