SJÄLV­KLART VAL

Plaza Kvinna - - LEDARE -

Och det är omöj­ligt att Det stun­dan­de va­let när­mar sig. stic­ka det di­gi­ta­la hu­vu­det i san­den. In­for­ma­tion, och re­ak­tion, finns över­allt. Det är in­te läng­re ge­ne­ra­tio­nen dags­tid­nings­kö­pa­re som får re­da på vad som hän­der i värl­den ut­an det räc­ker med att skum­ma ige­nom si­na flö­den. Fa­ce­book, Twit­ter och Instagram har fått re­kord­stort ge­nom­slag i val­om­röst­ning­ar och det svens­ka va­let för­vän­tas in­te bli ett un­dan­tag. Kam­pan­jer, upp­rop, de­mon­stra­tio­ner de­las, laj­kas och kom­men­te­ras. Den po­li­tis­ka ta­lar­sto­len är in­te läng­re på ett torg ut­an sna­ra­re i kom­men­tarsfält där emo­jis och ut­rops­tec­ken sät­ter to­nen för sam­ta­let. Med ord och bild vi­sar so­ci­a­la me­di­er in­te ba­ra hur vå­ra eg­na liv ser ut, ut­an ock­så sam­häl­lets. Och även här finns fus­kan­de fil­ter och vinklar för att få flest li­kes. Vi står in­för många ut­ma­ning­ar, och fram­ti­den lig­ger bok­stav­li­gen i unga hän­der. Näs­ta ge­ne­ra­tion po­li­ti­ker är re­dan här, och är full av driv­na kvin­nor. Vi träf­fa­de fy­ra stjärn­skott i bör­jan av si­na po­li­tis­ka kar­riä­rer och ställ­de frå­gan: Hur kom­mer mor­gon­da­gens Sve­ri­ge att se ut? Sva­ren vi fick ta­lar för att vi­sion och op­ti­mism kom­mer att le­da vägen ef­ter va­let. På si­dor­na 46-55 kan du lä­sa hela sam­ta­let om hur de vill ta Sve­ri­ge in i fram­ti­den, med brän­nan­de sam­tids­frå­gor och sys­ter­skap i fo­kus. Vik­ten att gö­ra sin röst hörd har ald­rig va­rit stör­re, då val­möj­lig­he­ten att va­ra po­li­tisk in­te ba­ra finns, den är för­ut­satt. Nå­got som även mo­desce­nen ta­git ställ­ning till. De­sig­ners som Vi­vi­en­ne Westwood, Bur­ber­ry, Cal­vin Kle­in, Di­or och Guc­ci an­vän­der plagg som po­li­tis­ka pla­kat för att vi­sa sin stånd­punkt i vik­ti­ga sam­tids­frå­gor. Men hur på­ver­kas mo­det av po­li­tis­ka oro­lig­he­ter? Och vad kan vi vän­ta oss för tren­der 2019 med tan­ke på det som nu sker i värl­den? Sva­ren hit­tar du på si­dor­na 98-102. Själv­klart rik­tar vi även mo­de­blic­ken li­te när­ma­re. Hös­tens tren­der har re­dan bör­jat smy­ga sig in på bu­tik­shyl­lor­na och för många bör­jar det bli dags att åter­vän­da till kon­to­ret. Gi­vet­vis har vi satt ihop en stor back to bu­si­ness-spe­ci­al där vi lyf­ter allt från hur du max­ar jobb­sti­len och upp­da­te­rar ko­sty­men till hur du bäst sty­lar ar­bet­sy­tan. Men den här hös­ten in­ne­bär ock­så ett val till! Allt från klä­der­na vi kö­per till del­ning­ar­na vi gör på Fa­ce­book for­mar hur vå­ra liv kom­mer att se ut. Det­sam­ma gäl­ler de val po­li­ti­ker­na gör i vårt namn. Så den 9 sep­tem­ber, lägg din röst på nå­got du verk­li­gen står för. Vi blir det vi väl­jer.

Ca­ro­li­ne Thörn­holm Re­dak­tions­chef [email protected]­za.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.