FÖR­BE­RE­DER S VERIGEL ANDNING

Plaza Kvinna - - JUST NU / SPANING -

Den ja­pans­ka klädjät­ten UNIQLO gör sig re­do för Sve­ri­ge! I höst öpp­nar de sin förs­ta svens­ka bu­tik vid Kungs­träd­går­den i Stock­holm. I hu­sets fy­ra vå­ning­ar, mätt till 1 580 kvadrat­me­ter, kom­mer mär­ket pro­kla­me­ra li­fewear – de­ras idé om att ska­pa klä­der som bå­de är be­kvä­ma och kan mö­ta män­ni­skors al­la var­dag­li­ga be­hov. Runt om i värl­den har UNIQLO drygt 19 000 bu­ti­ker. I Sve­ri­ge flyt­tar ked­jan in i bygg­na­den som kal­las Sve­ri­ge­hu­set, ri­tad av Sven Mar­ke­li­us, en av Sve­ri­ges mest in­fly­tel­se­ri­ka mo­der­na ar­ki­tek­ter. UNIQLO pla­ne­rar att be­va­ra bygg­na­dens hi­sto­ris­ka es­te­tik och gör sig re­do att ex­pan­de­ra me­ra runt om i Eu­ro­pa.

Vi hop­pas och tror att många kom­mer att upp­skat­ta UNIQLO i sin var­dag. Vår fi­lo­so­fi är att klä­der i sig själ­va in­te har nå­gon at­ti­tyd, den lig­ger sna­ra­re hos in­di­vi­den. Nu vill vi för­se svens­kar med plagg som för­stär­ker de­ras uni­ka iden­ti­tet. -– Yu­ki Kats­u­ta, He­ad of De­sign hos UNIQLO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.