Se

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Fram till den 23 sep­tem­ber ställs den vi­sio­nä­ra fo­to­konst­nä­ren Evelyn Ben­ci­co­vas verk ut på Fo­to­gra­fis­ka i Stock­holm. Ben­ci­co­va ar­be­tar gen­reö­ver­skri­dan­de med många tek­ni­ker och är känd för sin för­må­ga att lyc­kas fånga de där ma­gis­ka ögon­blic­ken. Den här gång­en är det fo­kus på krop­par som bil­dar for­ma­tio­ner av ar­ki­tek­to­nisk sym­me­tri i ste­ri­la mi­ni­ma­lis­tis­ka och stra­mat av­ska­la­de sce­ne­ri­er som sam­ti­digt pul­se­rar av flow och ener­gi. Ben­ci­co­va ser det uni­ka mö­tet med den hon fo­to­gra­fe­rar helt av­gö­ran­de, in­te ka­me­ra­tek­ni­ken, vil­ket vi­su­a­li­se­ras i ut­ställ­ning­en ”Mer­ror” (er­ror/mir­ror).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.