upp lev

3 x som­mar­kul­tur

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Som­ma­ren med Mo­ni­ka 2018 är året då Ing­mar Berg­man skul­le fyllt 100 år. Svensk Film­in­du­stri del­tar i fi­ran­det med att bland an­nat vi­sa hans kult­för­kla­ra­de Som­ma­ren med Mo­ni­ka där vi i rol­ler­na ser Har­ri­et An­ders­son, Lars Ek­borg och Dag­mar Fri­dell. Bi­opre­miär 5 au­gusti. Li­ve på Lyd­mar Lyd­mar Ho­tel på Bla­si­e­hol­men i Stock­holm har kom­mit att bli en rik­tig som­ma­ro­as. Var­je kväll kloc­kan 16–22 fram till den 31

au­gusti pre­sen­te­rar man den nya platt­for­men Lyd­mar Mu­sic, med spän­nan­de li­ve­mu­sik, Stock­holms bäs­ta dj:ar, stor ute­ser­ve­ring och sta­dens fi­nas­te ut­sikt.

Skoj i Gö­te­borg Au­gusti i Gö­te­borg är för­e­nat med mu­sik och ar­tis­te­ri av hög klass. Den 14 au­gusti drar en av Nor­dens störs­ta kul­tur­fes­ti­va­ler, Gö­te­borgs Kul­tur­ka­las, igång. Un­der sex da­gar ex­plo­de­rar sta­den i över tu­sen kul­tur­ak­ti­vi­te­ter för al­la sma­ker och åld­rar. Bland an­nat spe­lar Ane Brun till­sam­mans med Gö­te­borgs Sym­fo­ni­ker och di­ri­gen­ten Hans Ek. To­ve Styr­ke, Ted­dy­be­ars och Wee­ping Wil­lows upp­trä­der al­la på sto­ra sce­nen på Gö­tap­lat­sen, och man kan fros­sa i ett di­gert kul­tur­ut­bud av ope­ra, konst, mu­sik, te­a­ter, lit­te­ra­tur, film och myc­ket an­nat. Det bäs­ta av allt? Ka­la­set är helt gra­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.