Vi tes­tar, ana­ly­se­rar och be­tyg­sät­ter sä­song­ens to­na­de dag­krä­mer.

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Den här brun­fär­ga­de pro­duk­ten be­hö­ver ska­kas kraf­tigt in­nan den kan ap­pli­ce­ras. Kon­si­sten­sen är ol­jig och väl­digt rin­nig och blir där­för gans­ka svå­rap­pli­ce­rad. Det be­hövs dock in­te myc­ket pro­dukt för att vi ska kun­na täc­ka hela an­sik­tet, och re­sul­ta­tet blir ut­jäm­nan­de med myc­ket lys­ter. In­ne­hål let är ful l smoc­kat av hud­vår­dan­de in­gre­di­en­ser som skyd­dar samt fö­re­byg­ger och mi­ni­me­rar ål­ders­tec­ken. Pas­sar al­la hud­ty­per men bäst för den mog­na och tor­ra hu­den. Be­tyg: 2,5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.