Oin­spi­re­ran­de ar­bets­plats? Upp­da­te­ra din ar­bet­sy­ta med möb­ler och små de­tal­jer.

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Av Jen­ni­fer Winston

Ef­ter att ha la­tat oss i som­mar och nju­tit av le­di­ga da­gar bör­jar se­mestern li­da mot sitt slut. Skip­pa ång­es­ten och gör över­gång­en till­ba­ka till jobb el­ler stu­di­er bu­sen­kel! Med små men enk­la me­del kan du ska­pa en in­spi­re­ran­de och triv­sam ar­bets­mil­jö på noll­tid. Så upp­da­te­ra ar­bets­plat­sen el­ler in­red en här­lig kon­tors­hör­na hem­ma. Sat­sa på däm­pa­de ku­lö­rer och stil­ful­la for­mer som ing­er lugn och ro men ad­de­ra gär­na lek­ful­la de­tal­jer som en­kelt kan by­tas ut. Räc­ker in­te kvadrat­met­rar­na till för ett helt rum el­ler en hör­na går det all­de­les ut­märkt att an­vän­da mat­bor­det. Med en snygg bric­ka kan du vid be­hov stu­va un­dan allt och på ett kick ta fram det du be­hö­ver för att få kre­a­ti­vi­te­ten att flö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.