LYSS­NA

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Den Stock­holms­ba­se­ra­de du­on Kla­ra & Jag släp­per nu sin förs­ta EP. Bakom ska­pan­det hit­tar vi Kla­ra Tu­va Wör­mann och Jo­han­na Frost­ling som be­skri­ver sin mu­sik som nostal­gi­pop på svens­ka.

– Vårt led­ord för den här plat­tan har va­rit ”ledsen­dans”. Vi har för­sökt fånga en känsla av lyck­lig me­lan­ko­li. Pro­duk­tions­mäs­sigt är den rö­da trå­den nostal­gi – vi har in­te snå­lat på funk­bas och di­sco­strå­kar, De träf­fa­des på Söd­ra Sta­tion när de bå­da var 16 år och hjär­tek­ros­sa­de. Nu, åt­ta år ef­ter att de först bör­ja­de skri­va lå­tar ihop,släp­per de allt­så en egen EP. Ett förs­ta smak­prov i form av sing­eln Slu­ta krång­la ( Jag vill hång­la) kom ti­di­ga­re i som­ras och har ta­gits emot väl.

– Fak­tiskt bätt­re än vi vå­gat hop­pas på. Vi var li­te oro­li­ga för att släp­pa en låt med en så ton­års­ak­tig ti­tel, men vad vi har hört tyc­ker folk att den är kul. Och kul är bra! Vi tror att en av vå­ra styr­kor är att vi in­te är räd­da för att va­ra ocoo­la. Det ver­kar som att folk tyc­ker att det är li­te be­fri­an­de. Hur går det till när ni skri­ver lå­tar?

– Vi har länge haft ett väl­digt konkret ar­bets­sätt. Vi ger varand­ra upp­gif­ter, lik­som läx­or, som vi ska job­ba med på varsitt håll tills vi ska skri­va till­sam­mans. Det kan till ex­em­pel va­ra ”skriv en re­fräng om en­sam­het till ac­kor­den i Ste­vie Won­ders As. På så sätt har vi all­tid nå­got att ut­gå från när vi kom­mer till stu­di­on, och of­ta är det när vi sät­ter ihop det vi har skri­vit på varsitt håll som det blir spän­nan­de. Vad hän­der nu, blir det hel­hjär­tad sats­ning på musiken?

– Ja! 100 pro­cent in i kak­let. Vi är här för att stan­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.