Ashley Gra­ham

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Ame­ri­kans­ka Ashley Gra­ham är en av dem som ba­nat väg för ett mer tillå­tan­de ide­al i mo­de­värl­den. Tack va­re si­na kur­vor har plus si­ze-mo­del­len bru­tit ny mark och syns of­ta på ca­t­wal­ken, ma­gasinsom­slag och i re­klam­kam­pan­jer för mär­ken som Rag & Bo­ne, Le­vi’s och svens­ka Lin­dex. Ef­ter att ha läm­nat sin mo­del­la­gen­tur Ford grun­da­de Gra­ham ALDA, en sam­man­slut­ning av plus si­ze-mo­del­ler som käm­par för att främ­ja di­ver­si­tet och ac­cep­tans i bran­schen.

Att hon är en av kropps­po­si­ti­vis­mens mest be­ty­del­se­ful­la per­so­ner och en stark fö­re­bild be­kräf­tas in­te minst av ett po­pu­lärt Instagram­kon­to med över två mil­jo­ner föl­ja­re. När hon vid ett till­fäl­le la­de ut en vi­deo på sig själv där hon trä­na­de och möt­tes av en del ne­ga­ti­va kom­men­ta­rer be­möt­te hon dem med att sä­ga att hon trä­na­de för sin in­re häl­sa och ener­gi­ni­vå­er, in­te för att för­änd­ra sitt ut­se­en­de:

– Jag trä­nar in­te för att tap­pa vikt el­ler kur­vor ut­an för att jag äls­kar min kropp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.