Ted­dy Qu­in­li­van

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Ted­dy Qu­in­li­van har med sin andro­gy­na look gjort suc­cé på ca­t­wal­ken med vis­ning­ar för de­sig­ners som Guc­ci, Marc Jacobs, Di­a­ne von Fursten­berg och Chloé. Qu­in­li­van upp­täck­tes för tre år se­dan av Lou­is Vuit­tons kre­a­ti­ve chef Ni­co­las Ghesquiè­re, och re­dan som 23-åring an­ses hon va­ra en av de verk­li­ga topp­mo­del­ler­na i bran­schen. Men det ing­en viss­te var att Qu­in­li­van är trans­gen­der. Född i en poj­kes kropp kän­de hon sig re­dan i ung ål­der som kvin­na och bör­ja­de ta hor­mo­ner när hon var 17. Det var först i sam­band med New York Fa­shion Week i sep­tem­ber i fjol som Qu­in­li­van of­fent­ligt av­slö­ja­de sin iden­ti­tet ef­tersom hon vil­le att and­ra trans­gen­der­per­so­ner ska se att allt är möj­ligt.

– Att säl­ja su­per­dy­ra klä­der till ri­ka män­ni­skor är ro­ligt, men att få va­ra med och för­änd­ra värl­den och av­stig­ma­ti­se­ra vad det in­ne­bär att va­ra trans­gen­der är det som verk­li­gen är vik­tigt, sa Ted­dy Qu­in­li­van i en pa­nel­de­batt un­der Gurls Talk Fes­ti­val i mars.

Nu hö­jer hon ock­så sin röst i det så vik­ti­ga ar­be­tet mot sex­u­el­la över­grepp i mo­debran­schen – för­u­tom att lan­da det ena sto­ra mo­dell­job­bet ef­ter det and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.