Håll bry­nen på plats! Vi har tes­tat hös­tens om­ta­la­de bryn­ma­sca­ror.

Plaza Kvinna - - CONTENT -

Bus­ki­ga el­ler tun­na, sma­la el­ler bre­da? Vå­ra äls­ka­de ögon­bryn är en vik­tig de­talj i an­sik­tet och oav­sett vil­ken typ av bryn du har är li­te om­vård­nad ald­rig fel. I det här num­ret har re­dak­tio­nen tes­tat fy­ra, fär­ga­de bryn­ma­sca­ror som in­te ba­ra ska hål­la bry­nen på plats, ut­an även ad­de­ra vo­lym och färg. Kanske hit­tar du en ny fa­vo­rit?

BOY BROW, 140 kr. GLOSSIER.

Kon­si­sten­sen på den här hy­pa­de bryn­ma­sca­ran är nå­got krä­mi­ga­re än si­na ut­ma­na­res, det är näm­li­gen en vax­bland­ning som fyl­ler ut och ad­de­rar en sub­til färg. För­pack­ning­en är li­ten och smi­dig och re­sul­ta­tet blir na­tur­lig med en lätt vo­ly­mef­fekt. Ty­värr är stad­gan in­te den bäs­ta. Den har svårt att hål­la for­men på bry­nen över da­gen och fal­ler lätt ur om man rå­kar kom­ma åt. Finns i fy­ra oli­ka ny­an­ser. Be­tyg: 3,5/5

BROW GEL, 229 kr, EYEKO.

Ey­kos fär­ga­de bryng­el kom­mer en­dast i en uni­ver­sal ny­ans som ska pas­sa al­la hår­fär­ger. Kon­si­sten­sen på pro­duk­ten är väl­digt tunn men när man väl fått den på plats så ad­de­rar den en na­tur­lig och lätt stad­ga till bry­nen, som hål­ler he­la da­gen. Det vi upp­le­ver som aning­en pro­ble­ma­tiskt är mäng­den pro­dukt som för­de­las på bors­ten, det kom­mer helt en­kelt all­de­les för myc­ket, vil­ket gör den klum­pig och svår­ar­be­tad. Be­tyg: 2,5/5

BENEFIT, 295 kr, GIMME BROW+

Be­ne­fits Gimme Brow in­ne­hål­ler en fär­gad gel som även är be­ri­kad med mik­ro­fi­ber vil­ket ad­de­rar en ex­tra di­men­sion till bry­nens tjock­lek. Den lil­la bors­ten är lätt att job­ba med och kom­mer åt al­la strån – färgef­fek­ten är hyf­sat sub­til men du kan hö­ja in­ten­si­te­ten ge­nom att byg­ga upp med fle­ra la­ger. Re­sul­ta­tet är na­tur­ligt och hål­ler sig per­fekt från mor­gon till kväll. En ny fa­vo­rit i sminkväs­kan! Finns i fem oli­ka ny­an­ser. Be­tyg: 4,5/5

BROW AR­TIST PLUMPER, 99 kr, L’ORÉAL PA­RIS.

Säg hej till re­dak­tio­nens nya bud­getfa­vo­rit! Den sto­ra bors­ten gör det su­peren­kelt att få ett jämnt färgre­sul­tat, sam­ti­digt som den sät­ter strå­na på plats. Gel­for­mu­lan är in­te ba­ra fär­gad ut­an in­ne­hål­ler även fib­rer som fyl­ler ut och ad­de­rar vo­lym – det går även ga­lant att byg­ga på med fler la­ger för en mer in­ten­siv ef­fekt. Stad­gan är det hel­ler ing­et fel på, den sit­ter som ber­get och är näs­tan li­te svår att tvät­ta bort. Finns i tre oli­ka ny­an­ser. Be­tyg: 4,5/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.