An­na Mol­ler

Plaza Kvinna - - MEDARBETARE -

fo­to­graf

In­tres­set för fo­to­gra­fi star­ta­de un­der hög­sta­di­et när hon be­fann sig i sko­lans mörk­rum och ex­pe­ri­men­te­ra­de med film­rul­lar och ke­mi­ka­li­er. Där och då blev An­na Mol­ler kär i fo­to­gra­fin – och för­äls­kel­sen har hål­lit i sig se­dan dess.

– Bil­der har all­tid va­rit ett en­kelt me­dium för mig att kom­mu­ni­ce­ra ge­nom. Jag är in­tro­vert som per­son och det ta­la­de or­det är in­te all­tid be­kvämt för mig, men ge­nom mitt jobb har jag lätt att ut­tryc­ka vad jag tän­ker och kän­ner. Än­da se­dan jag var li­ten har jag tyckt om konst och när jag hit­ta­de fo­to­gra­fin var det nå­got i mig som kän­des helt rätt. Vad är det bäs­ta med ditt jobb?

– Att få va­ra hund­ra pro­cent när­va­ran­de i stun­den när jag fo­to­gra­fe­rar. Det är så be­fri­an­de att ta en pa­us från om­värl­den och från ens eg­na tan­kar för att få va­ra just där, just då. I det här num­ret fo­to­gra­fe­rar du hem­ma hos Ros­sa­na Ma­ri­a­no. Vad minns du främst från plåt­ning­en?

– Det var som en frisk bris ge­nom Ros­sa­nas hem, bå­da bok­stav­ligt och bild­ligt ta­lat. Det var en plats där du verk­li­gen vil­le stan­na, sät­ta dig ner och an­das. Dess­utom var Ros­san­na så trev­lig, väl­kom­nan­de och varm. Vem in­spi­re­rar dig?

– In­om fo­to­gra­fi in­spi­re­ras jag av Ti­er­ney Ge­a­ron, Tim Wal­ker och konst­nä­ren Ag­nes Mar­tin. Jag in­spi­re­ras ock­så av mi­na barn. Vil­ket är ditt bäs­ta råd för att plå­ta bätt­re bil­der?

– Jag tror att en bra bild ska­pas när oli­ka ele­ment kom­mer sam­man, såsom ljus, lin­jer och känsla. Om du fo­tar en per­son är det tack­samt om han el­ler hon kän­ner sig be­kväm fram­för ka­me­ran. Det hjäl­per bil­den att in­te bli stel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.