Con­nie Berg

Plaza Kvinna - - MEDARBETAR­E -

sty­list

Un­der en ma­ke­upkurs i Oslo in­tro­du­ce­ra­des Con­nie Berg för sty­li­styr­ket, och di­rekt ef­ter ut­bild­ning­en val­de hon att as­si­ste­ra sty­lis­ter istäl­let för att fort­sät­ta med den pla­ne­ra­de fram­ti­den som ma­ke­u­par­tist. I år har Con­nie Berg ar­be­tat som sty­list se­dan 13 år till­ba­ka och bor nu­me­ra i New York.

– Jag kän­de di­rekt att sty­li­styr­ket var nå­got för mig. Ef­ter flyt­ten till New York as­si­ste­ra­de jag and­ra sty­lis­ter i fy­ra år in­nan jag bör­ja­de job­ba på egen hand. Vad fa­sci­ne­rar dig med ditt jobb?

– Att jag får träf­fa per­so­ner som bå­de är in­spi­re­ran­de och ta­lang­ful­la på så många oli­ka sätt. Jag äls­kar ener­gin som rör sig ge­nom rum­met när man ska­par nå­got till­sam­mans som ett team. I det här num­ret har du sty­lat mo­de­job­bet på si­dan 98. Vil­ken är din fa­vo­rit­look från plåt­ning­en?

– Mo­de­job­bet är in­spi­re­rat av hös­tens scarft­rend och vi vil­le gö­ra en vac­ker och klas­sisk sto­ry med rö­rel­se och böl­jan­de ty­ger. Min fa­vo­rit­look kom­mer från Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo,, dels ef­tersom den pas­sa­de per­fekt in i job­bet, dels för att den är fan­tas­tiskt snygg. Hur kom­mer du klä dig i höst?

– Jag kom­mer mat­cha grov­stic­ka­de trö­jor i pa­stell­fär­ger med svar­ta lä­der­byx­or. Ditt bäs­ta New York-tips?

– Att stro­sa längs med par­ker­na vid Hud­son Ri­ver. Det är fan­tas­tiskt vac­kert!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.