Mång­fal­den re­ge­rar

Plaza Kvinna - - LEDARE - Ca­ro­li­ne Thörn­holm Re­dak­tions­chef CT@pla­za.se

Mo­de­hös­ten har änt­li­gen le­tat Sep­tem­ber­num­ret har lan­dat! sig in i vå­ra gar­de­ro­ber och det spa­ras in­te på kru­tet. Re­dak­tio­nen har sy­nat ca­t­wal­ken i söm­mar­na för att hit­ta nyc­kel­plag­gen som sät­ter sti­len. Årets störs­ta mo­de­be­vak­ning tar oss till kris­pi­ga 80-tals­sil­hu­et­ter, so­fisti­ke­ra­de wes­tern­snitt, färgspra­kan­de ku­lö­rer och djur­print med myc­ket klös i. Till­sam­mans vi­sar de att den här sä­song­en onek­li­gen hand­lar om att stic­ka ut mo­de­hal­sen och sy­nas. Nå­got som ock­så gäl­ler mång­fal­den vi ser på run­way­en. En ny ge­ne­ra­tion mo­del­ler har an­länt. Med en va­ri­a­tion av hud­ton, stor­lek och ål­der ut­ma­nar de ska­van­de ide­al och bred­dar bil­den av kvinn­lig­het. Och är det nå­gon tid på året ett skif­te märks av så är det nu. Sep­tem­ber ut­gör kul­men av mo­deka­len­dern – New York Fa­shion Week le­der vägen och följs av mo­de­vec­kor­na i Lon­don, Mi­la­no och slut­li­gen Pa­ris. Namn som Ashley Gra­ham, Ted­dy Qu­in­li­van, Liu Wen och Win­nie Har­low fron­tar en ny typ av skön­het som flic­kor värl­den över kan se sig själ­va i. På si­dan 65 kan du lä­sa om hur de gör upp med fö­re­ställ­ning­en om att re­pre­sen­te­ra kvin­nor med en en­da bild. Nå­got som även det här num­rets pro­fi­lin­ter­vju går i brä­schen för. Lyn Sla­ter – el­ler Ac­ci­den­tal Icon som hon nu­me­ra är känd s­om – har mot­be­vi­sat det mesta in­om mo­debran­schen. Vid 61 år star­ta­de hon mo­de­blog­gen hon själv in­te kun­de hit­ta på nä­tet. Fy­ra år se­na­re står hon i na­vet av mo­de­värl­den med kam­pan­jer, plåt­ning­ar och en halv mil­jon föl­ja­re. Läs he­la vår in­ter­vju med mo­de­i­ko­nen i New York på si­dan 58. Mång­fald har bli­vit or­det på al­las tung­or, även i dröm­fa­bri­ken Hol­ly­wood. Min­dy Kaling höll ti­di­ga­re i år ett et­san­de tal un­der ex­a­mens­av­slut­ning­en på Dart­mouth där hon pra­ta­de om sin tid på cam­pus och den mo­ti­ga skå­dis­kar­riä­ren som vän­ta­de där­ef­ter. Hon vil­le slå ige­nom i en bransch som in­te ha­de plats för hen­ne, men som gjor­de rum än­då. ”Jag satt bok­stav­li­gen på sto­len du sit­ter på just nu och vis­ka­de: Var­för in­te jag? Och fort­sat­te vis­ka det i 17 år”. Kanske var det just den frå­gan Re­bec­ca & Fio­na ställ­de sig 2007 när de först träf­fa­des. Nu har ar­tist­du­on bru­tit sig loss från snä­va kon­trakt och star­tat pro­duk­tions­bo­lag för att bred­da vägen för fler. ”Vi star­ta­de skiv­bo­la­get för att främ­ja kvin­nor i mu­sik­bran­schen. I bör­jan av vår kar­riär upp­lev­de vi att det var väl­digt få som vil­le hjäl­pa oss, och så ska det in­te va­ra för unga tje­jer.” En kamp­sång allt fler nyn­nar på, oav­sett bransch. Mång­fal­den re­ge­rar i höst, och själv­klart ska al­la med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.