Mi­ni­test: ÅTE RFUKTANDE SHE­ET - MASKS

Plaza Kvinna - - SKÖNHET / NYHETER -

Mo­istu­ri­zing Bomb Sh eet Mask, 75 kr,

Be­lif. En mask som även in­ne­hål­ler ren­gö­ring och fuktcre­me. Den mju­ka bo­mulls­mas­ken har en bra pass­form och känns väl­digt be­hag­lig mot hu­den. För­pack­ning­en in­ne­hål­ler rik­ligt med se­rum och ef­fek­ten blir en mjuk och in­ten­sivt åter­fuk­tad hud. För oss tor­ri­sar ger fuktcre­men en ex­tra boost, men kan upp­le­vas nå­got klad­dig. Bäst att an­vän­da på kväl­len! Be­tyg: 4,5/5

Fa­ce In-Sh ot Hyd­ro­lif t Fa­ce Mask, 95 kr,

The Oo­zoo. Här ad­de­rar man det ak­ti­va se­ru­met till masken ge­nom en spru­ta, vil­ket är en ro­lig ex­tra de­talj! Vi bjuds på otro­ligt myc­ket se­rum, som dof­tar svagt men ljuv­ligt av lil­ja, och den tun­na mik­ro­fi­ber­mas­ken har väl­digt bra pass­form. När all pro­dukt bad­dats in och ab­sor­be­rats (vil­ket tar en li­ten stund) är hu­den plum­pad och åter­fuk­tad med en helt ny lys­ter! Be­tyg: 5/5

3D Hyd­ro Gel Fa­ce Mask, 144 kr,

Doctor Ba­bor. Den här två­de­la­de masken är till­ver­kad i en så kal­lad hyd­ro­gel och har en ovan­ligt bra pass­form. Den trans­pa­ren­ta gel­mas­ken är be­hag­ligt ky­lan­de mot hu­den och en ren njut­ning att bä­ra. Ef­teråt känns hu­den mjuk och lugn men ty­värr uppnår vi in­te sam­ma ni­vå av åter­fukt­ning som med dess ut­ma­na­re, vi sak­nar helt en­kelt en stör­re mängd se­rum i för­pack­ning­en. Be­tyg: 3/5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.