TRÄ­NA SOM EN BAL­LE­RI­NA

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

Hiplet finns än så länge ba­ra till­gäng­ligt på CMDC i Chi­ca­go. Men miss­trös­ta in­te – här är någ­ra and­ra ba­lettin­spi­re­ra­de trä­nings­for­mer du kan äg­na dig åt:

Bar­re

SATS var den förs­ta gym­ked­jan att lan­se­ra den ti­di­ga­re nämn­da ba­lettin­spi­re­ra­de trä­nings­for­men i Sve­ri­ge, som nu även finns hos bland an­nat Stock­holm Pi­la­tes Cen­ter, samt hos Nor­dic Well­ness och House of Sha­pes un­der namnet Bar­re Mo­ve.

Bal­let Beau­ti­ful

Ma­ry He­len Bo­wers dan­sa­de med New York Ci­ty Bal­let i över tio år in­nan hon star­ta­de stu­di­on Bal­let Beau­ti­ful, som bland an­nat haft kun­der som Nathalie Port­man in­för hen­nes roll i fil­men Black Swan. Nu­me­ra har den som vill möj­lig­het att ta del av ba­lettin­spi­re­ra­de trä­nings­pass ge­nom strea­ming­tjäns­ter på de­ras hem­si­da.

Royal Bal­let Fit

På Världs­ba­lett­da­gen för­ra året lan­se­ra­de ett av de världs­le­dan­de ba­lett­kom­pa­ni­er­na, brit­tis­ka The Royal Bal­let, en Youtu­be-se­rie be­stå­en­de av tre trä­nings­pass med öv­ning­ar som al­la är in­spi­re­ra­de av ba­lett. Pas­sen har tit­lar­na Postu­re, Bar­re re­spek­ti­ve Cen­ter och in­struk­tör är ing­en mind­re än en av kom­pa­ni­ets stjär­nor, bal­le­ri­nan Ta­ra-Bri­git­te Bhavna­ni. Du hit­tar

klip­pen på Royal Ope­ra House ka­nal på Youtu­be.

Ba­lett

För dig som vill lä­ra dig ba­lett ut­an and­ra in­flu­en­ser finns fle­ra oli­ka al­ter­na­tiv. Ba­let­ta­ka­de­mi­en i Stock­holm har kur­ser för al­la oli­ka åld­rar och pre­fe­ren­ser. Vad sägs om ba­lett för 60-plus­sa­re, tå­sko­la el­ler var­för in­te ba­lett­re­per­to­ar för den som re­dan dan­sat i fle­ra år? Hos Med­bor­gar

sko­lan och Stu­di­e­främ­jan­det finns ock­så al­ter­na­tiv för ny­bör­ja­re.

Hoodie, 699 kr, Pu­ma.

Tights, 249 kr, H&M.

Sport­topp, 359 kr, Hun­ke­möl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.