BO

Plaza Kvinna - - SPANING / HÄLSA -

Roger Smith Ho­tel 501 Lex­ing­ton Ave 47 Stre­et

Ho­tell i New York är of­ta tren­di­ga skolå­dor som går ef­ter de­vi­sen ”less is mo­re”. Men så är in­te fal­let på Roger Smith. Det fa­mil­jeäg­da bou­ti­que­ho­tel­let be­står av 136 lä­gen­hets­in­spi­re­ra­de svi­ter, många för­sed­da med ge­ne­röst var­dags­rum, kokvrå och eget sov­rum. Mö­ble­mang­en är hand­ploc­ka­de och hem­käns­lan är hög så det är lätt att kän­na att man fått en lya på Man­hat­tan. Ho­tel­let sat­sar myc­ket på konst och ar­be­tar med lo­ka­la konst­nä­rer, där ro­te­ran­de ut­ställ­ning­ar gäs­tar lob­byn och ho­tell­ba­ren Lily’s – men även tak­ba­ren Hen­ry’s är väl värd ett besök även om det är skyskra­por­na som stjäl sho­wen. Grand Cen­tral Sta­tion är ba­ra någ­ra mi­nu­ter bort så det är lätt att ta sig runt med tun­nel­ba­nan. Men shop­ping­lyst­na be­hö­ver in­te ta sig långt, Fifth Avenue lig­ger någ­ra kvar­ter från ho­tel­let och här trängs kän­da va­ru­hus som Tif­fa­ny & Co, Berg­dorf Good­man och Saks.

Ar­lo Nomad Ho­tel 11 East 31st Stre­et

Mo­dernt bou­ti­que­ho­tell som om­de­fi­ni­e­rar com­pact living. Med skan­di­na­vis­ka snitt som trä, lä­der och sob­ra ku­lö­rer är det som gjort för den som pla­ne­rar att maxa da­gen men vill ha en stil­ren ba­secamp. Svi­ter­na är dess­utom för­sed­da med glas­väg­gar så när man väl kom­mer hem känns det bok­stav­li­gen som att man so­ver bland skyskra­por­na. Lob­byn är ock­så ut­rus­tad med en dyg­net runt-öp­pen livs så det går all­tid att få ny­pres­sat kaf­fe, snacks el­ler en slice piz­za i sann New York-an­da. Mis­sa in­te ho­tel­lets re­stau­rang Mis­so­ni som ser­ve­rar ita­li­ensk fu­sion där sma­ker­na från Ita­li­en mö­ter ame­ri­kansk com­fort food när den är som bäst. Av­slu­ta kväl­len med en cock­tail på över­vå­ning­en i de dres­sa­de loung­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.