Anna Sten­berg

Plaza Kvinna - - KAR­RIÄR -

U nder kar­riär­re­san från trai­nee till ope­ra­tiv chef och vd för oli­ka bo­lag in­om Kin­ne­vik­grup­pen och MTG, no­te­ra­de Anna Sten­berg bris­ten på kvinn­li­ga che­fer. Re­dan då brann hon för mång­fald och ar­be­ta­de hårt för att gö­ra or­ga­ni­sa­tio­nens led­ning­ar och sty­rel­ser mer di­ver­si­fi­e­ra­de. Över­ty­gad om att det in­te ba­ra le­der till ökad jäm­ställd­het ut­an ock­så bättre lön­sam­het be­slu­ta­de hon sig för att läm­na sitt topp­jobb för att star­ta Wo­men Execu­ti­ve Se­arch (Wes) som hu­vud­sak­li­gen re­kry­te­rar kvin­nor till chefs­pos­ter. Och bo­la­get har bli­vit myc­ket fram­gångs­rikt. Sedan 2011 har de hit­tills hjälpt fler än 200 fö­re­tag att rekrytera sin förs­ta kvinn­li­ga VD el­ler sty­rel­se­le­da­mot – nå­gon­sin.

– Vi­sio­nen är att öka mång­fal­den och jäm­ställd­he­ten i nä­rings­li­vets topp­skikt ge­nom att gå bort­om de tra­di­tio­nel­la och väl­digt mans­do­mi­ne­ra­de nät­ver­ken för att sä­ker­stäl­la att även de kvinn­li­ga le­dar­na iden­ti­fie­ras och in­klu­de­ras i re­kry­te­rings­pro­ces­ser­na. Vil­ka re­sul­tat har ni nått?

– Vi har re­kry­te­rat fler än 700 le­da­re till top­po­si­tio­ner i bå­de Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt, varav 80 pro­cent av de re­kry­te­ra­de kan­di­da­ter­na är kvin­nor. Ge­nom att in­klu­de­ra 100 pro­cent av kom­pe­tens­ba­sen i var­je re­kry­te­ring lyc­kas vi bry­ta nor­mer på en are­na där vå­ra kon­kur­ren­ter en­dast re­kry­te­rar 20 pro­cent kvin­nor. Wes fick en fly­gan­de start och har idag över 20 med­ar­be­ta­re som brin­ner för sam­ma vi­sion och som är med och ska­par ett mer jäm­ställt, di­ver­si­fi­e­rat och hög­pre­ste­ran­de nä­rings­liv – var­je dag. Ni har idag tu­sen­tals kvinn­li­ga le­da­re re­gi­stre­ra­de i ert kan­di­dat­nät- verk. Vad är må­let?

– Vårt kan­di­dat­nät­verk fort­sät­ter att växa i re­kord­fart och nu är vi snart up­pe i 15 000 med­lem­mar. Antalet re­gi­stre­ra­de kan­di­da­ter är dock in­te ett mål i sig, då vi sät­ter mål ut­i­från hur många fram­gångs­ri­ka re­kry­te­ring­ar vi gör. Bakom ar­be­tet lig­ger ett ge­di­get re­se­ar­ch­ar­be­te även ut­an­för nät­ver­ket så att vi sä­ker­stäl­ler att vi iden­ti­fi­e­rat de bäst läm­pa­de kan­di­da­ter­na på mark­na­den. Och gi­vet­vis re­kry­te­rar vi bå­de kvin­nor och män ef­tersom vi har en in­klu­de­ran­de fi­lo­so­fi. Vad är näs­ta steg?

– Nu tar vi kon­cep­tet till nya in­ter­na­tio­nel­la mark­na­der som Tyskland, Dan­mark, Nor­ge och Fin­land. Vi gör även allt fler re­kry­te­ring­ar i and­ra eu­ro­pe­is­ka län­der och det är verk­li­gen spän­nan­de att se hur fler län­der och re­gi­o­ner kom­mer till in­sikt om kraf­ten i mång­faldspo­ten­ti­a­len, och att det allt mer blir en av­gö­ran­de stra­te­gisk frå­ga på led­nings­a­gen­dor­na. Vad dri­ver dig i ditt ar­be­te?

–Kom­bi­na­tio­nen att få ska­pa fram­gångs­ri­ka och lön­sam­ma verk­sam­he­ter som sam­ti­digt bid­rar till ett bättre sam­häl­le är otro­ligt spän­nan­de. Jag drivs av att gö­ra skill­nad ge­nom bra ent­re­pre­nör­skap där det so­ci­a­la och sam­häl­le­li­ga per­spek­ti­vet är en in­te­gre­rad del av af­färsmo­del­len. Ut­ö­ver mitt ar­be­te med Wes in­ve­ste­rar jag själv i fle­ra te­ch­bo­lag som på oli­ka sätt ut­ma­nar och ut­veck­lar sam­häl­let till det bättre. Det är fan­tas­tiskt ro­ligt att in­ve­ste­ra i and­ra ent­re­pre­nö­rer och stöt­ta dem i de­ras ent­re­pre­nörs­re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.