men­tor­skap

Tren­den som tar dig till näs­ta ni­vå

Plaza Kvinna - - KAR­RIÄR - Av Jenny Ols­son

Med fram­gång i fo­kus har be­ho­vet av att ut­veck­las ald­rig va­rit större. Oav­sett om man vill ta ett kar­riärk­liv, star­ta eget el­ler avan­ce­ra till näs­ta ni­vå har en men­tor bli­vit sva­ret. Hol­ly­wood­stjär­nor och fi­nans­höj­da­re har länge gått i god för dess för­de­lar. Men hur för­bätt­rar man si­na svag­he­ter, op­ti­me­rar det man re­dan har och tar ste­get mot nya mål? Pla­za Kvin­na re­der ut men­tor­ska­pet. Se­re­na Wil­li­ams vän­de sig till Anna Win­tour. Brit­ney Spe­ars fick stöd av Ma­don­na. Lena Dun­ham råd­frå­ga­de No­ra Ep­hron. Mark Zuc­ker­berg dis­ku­te­ra­de med Ste­ve Jobs. Al­la kan nå­gon gång be­hö­va ett boll­plank. En­t­re­pre­nö­ren som vill för­verk­li­ga en idé. Spe­ci­a­lis­ten som vill bli en bra le­da­re när hen fått per­so­na­l­an­svar. Trai­neen som vill avan­ce­ra i kar­riä­ren. El­ler kanske che­fen som vill få hjälp med att und­vi­ka att gå i de klas­sis­ka le­dar­skaps­fäl­lor­na. Ett kva­li­ta­tivt stöd i form av ett men­tor­skap kan va­ra pre­cis den hjälp på vägen som be­hövs för att kom­ma vidare. Att råd­gö­ra med varand­ra har män­ni­skor för­vis­so gjort i al­la ti­der i oli­ka for­mer för att lä­ra av varand­ra, få nya idéer och själ­va kunna kom­ma på nya lös­ning­ar. Det mo­der­na be­grep­pet men­tor­skap är dock en mer struk­tu­re­rad och for­ma­li­se­rad me­tod som in­ne­bär att en er­fa­ren, of­ta äld­re per­son (men­torn) de­lar med sig av si­na er­fa­ren­he­ter och kun­ska­per till en mer oer­fa­ren per­son (ad­ep­ten) som är i be­hov av stöd och råd­giv­ning. Det be­hö­ver in­te ba­ra gäl­la kar­riär­mäs­sigt, men­tor­skap kan va­ra bra vid oli­ka tid­punk­ter i li­vet. In­ter­na­tio­nellt är men­tor­skap en van­lig fö­re­te­el­se, in­te minst in­om tech-in­du­strin. Som men­tor bi­drog nämn­de Ste­ve Jobs till ex­em­pel till fle­ra per­so­ners och de­ras fö­re­tags ut­veck­ling, såsom Mark Zuc­ker­berg i upp­star­ten av Fa­ce­book, Apples vd Tim Cook och grun­da­ren till fil­del­nings­fö­re­ta­get Naps­ter och Fa­ce­books förs­te vd Se­an Par­ker. Även i Sve­ri­ge har men­tor­skap kom­mit att bli allt van­li­ga­re. Många fö­re­tag har ex­em­pel­vis in­fört men­tor­skap som prax­is för al­la ny­an­ställ­da. För det är svårt att åstad­kom­ma stor­dåd. Och det är svårt att gö­ra det en­sam, vil­ket är an­led­ning­en till var­för i prin­cip al­la sto­ra fö­re­tags­le­da­re nå­gon gång har haft men­to­rer – och själ­va ock­så age­rar men­to­rer se­na­re i li­vet. De vet att man, spe­ci­ellt i star­ten av sin kar­riär, är be­ro­en­de av råd och stöd från and­ra oav­sett om det hand­lar om att avan­ce­ra, ut­veck­la en idé, nå nya af­färs­mål el­ler att väs­sa si­na per­son­li­ga fär­dig­he­ter. De vet att man mås­te vå­ga blot­ta si­na svag­he­ter och sin räds­la för att miss­lyc­kas – för möj­lig­he­ten att växa och lyc­kas. Som Resh­ma Sau­ja­ni, grun­da­re till den fram­gångs­ri­ka or­ga­ni­sa­tio­nen Girls Who Co­de, som haft Hil­la­ry Clin­ton som sin men­tor har sagt: ”Att va­ra en bra ad­ept in­ne­bär att man ibland mås­te släp­pa ner gar­den och lå­ta men­torn lot­sa dig, sär­skilt i de si­tu­a­tio­ner då du stö­ter på pro­blem. Kvin­nor skäms ibland så myc­ket för si­na miss­lyc­kan­den att vi in­te pra­tar om dem, och det mås­te vi.” Men hur fun­ge­rar men­tor­skap och, in­te minst, hur man hit­tar rätt men­tor?

En öm­se­si­dig re­la­tion Men­tor­skap är en me­tod för er­fa­ren­hets­ut­byte, sup­port och per­son­lig ut­veck­ling. Det finns ing­et rätt el­ler fel, ut­an man sät­ter till­sam­mans ra­mar­na och kri­te­ri­er­na för hur men­tor­ska­pet ska se ut och fun­ge­ra och för hur länge det ska på­gå. Van­ligt är att man träf­fas re­gel­bun­det un­der ett års tid, nå­gon el­ler ett par gång­er i må­na­den. En van­lig fö­re­ställ­ning är att men­torn ger och ad­ep­ten tar, men ett väl fun­ge­ran­de men­tor­skap hand­lar sna­ra­re om öp­pen­het och ett ut­byte av er­fa­ren­he­ter. Men­torn är in­te nå­gon ex­pert el­ler pro­blem­lö­sa­re

ut­an ska stöt­ta ad­ep­ten i att själv fin­na svar på frågor och gö­ra de val som be­hövs för att kom­ma vidare i sin ut­veck­ling. Även om fo­kus lig­ger på hens be­hov av ut­veck­ling ges även men­torn möj­lig­het att re­flek­te­ra, få nya per­spek­tiv och ut­ö­ka sitt kon­takt­nät. Nå­gon som sut­tit på bå­da si­dor är Eb­ba Bucht Lu­ga­ni, ti­di­ga­re vd på House of Dag­mar samt vd och kre­a­tiv chef för skön­hets­mär­ket Björk & Ber­ri­es. I dag ar­be­tar hon som stra­te­gisk råd­gi­va­re till mo­de­och li­fe­sty­le­mär­ken och är sedan fle­ra år tillbaka även men­tor år en rad per­so­ner verk­sam­ma in­om mo­de­och skön­hets­bran­schen, där hon kan de­la med sig av sin långa er­fa­ren­het. – Mitt förs­ta men­torupp­drag var för Mar­le­ne Abra­ham bakom varu­mär­ket May­la, det fick jag re­dan un­der ti­den jag var på Björk & Ber­ri­es. Det var en vän som sam­man­för­de oss, vi klic­ka­de och job­ba­de ihop i 3–4 år. Ar­be­tet med var­je in­di­vid är kon­fi­den­ti­ellt, men då de fles­ta av dem har si­na eg­na va­ru­mär­ken så gäl­ler men­tor­ska­pet li­ka myc­ket varu­mär­ket och bo­la­get som per­so­nen själv ifrå­ga – det är en pro­cess där allt häng­er ihop. Eb­ba Bucht Lu­ga­ni ser det som en yn­nest och ett he­dersupp­drag att få de­la med sig av si­na er­fa­ren­he­ter till and­ra och me­nar att det är sti­mu­le­ran­de att se hur den män­ni­ska hon sam­ta­lar med väx­er, ut­veck­las och går vidare i li­vet, oav­sett vil­ken ni­vå in­di­vi­den be­fin­ner sig på. Si­na ad­ep­ter träf­far hon van­ligt­vis två tim­mar i må­na­den. – Jag är tyd­lig med att jag fun­ge­rar som ett boll­plank och stöd med mi­na er­fa­ren­he­ter, men att per­so­nen får själv fat­ta si­na eg­na beslut och även ta an­svar för dem. Mi­na er­fa­ren­he­ter är nå­got jag gär­na de­lar med mig av, men det är all­tid bra att lyss­na på fle­ra rös­ter in­nan man fat­tar si­na beslut. Det vik­ti­ga med mitt men­tor­skap är att jag vill hjäl­pa per­so­nen att nå si­na per­son­li­ga mål lik­som si­na af­färs­mål, och gö­ra press och stress mind­re och det he­la li­te ro­li­ga­re och mer av­slapp­nat. Jag för­sö­ker all­tid att föl­ja upp det vi job­ba­de med gången in­nan så att vi he­la ti­den byg­ger vidare – och ibland blir det li­te hem­läxa, sä­ger hon. Om per­so­nen i frå­ga är en de­sig­ner kan en hem­läxa va­ra att ta fram all da­ta och sta­tistik som finns för för­sälj­ning el­ler mar­gi­na­ler på nu­va­ran­de kol­lek­tion in­nan näs­ta ses­sion. Ett an­nat ex­em­pel kan va­ra att tyd­ligt for­mu­le­ra sin vi­sion och va­ru­mär­kets sto­ry, som en bra och stark start­punkt för vidare ar­be­te med pla­ner och stra­te­gi­er.

En öm­se­si­dig re­la­tion och er­fa­ren­hets­ut­byte Äm­ne­na spän­ner över stort och smått, från att byg­ga va­ru­mär­ke och pre­sen­te­ra vi­sio­ner, till mer stra­te­gis­ka frågor kring mark­nad och för­sälj­ning. Ibland blir det mer per­son­li­ga ut­veck­lings­frå­gor såsom häl­sa och ba­lans i li­vet, vil­ket ock­så är en nyc­kel till fram­gång för bu­si­nes­sen. Emel­lanåt går Eb­ba och ad­ep­ten in i en mer in­ten­siv fas med spe­ci­fi­ka frågor, var­för mö­te­na ibland kan ske vec­ko­vis med läng­re sitt­ning­ar. – Me­ka­ni­ken är att man kän­ner att varu­mär­ket ut­veck­las, att bu­si­nes­sen gör fram­steg en­ligt de mål vi har satt upp till­sam­mans. Men även att per­so­nen själv ut­veck­las och att allt känns li­te lät­ta­re när man har stöd från en men­tor. Jag är su­per­stolt över mi­na ad­ep­ter, al­la är fi­na ent­re­pre­nö­rer och va­ru­mär­ken som jag har fått job­ba med. För mig är det ett fint för­tro­en­de att få hjäl­pa till och se bå­de män­ni­skor och fö­re­tag ut­veck­las och växa, sä­ger Eb­ba Bucht Lu­ga­ni, som själv har an­vänt sig av en men­tor ti­di­ga­re i kar­riä­ren. Vid den tid­punk­ten ha­de hon just läm­nat job­bet som in­vest­ment ban­ker och ma­na­ge­ment­kon­sult för att ta sig an vd-tjäns­ten på House of Dag­mar. Bo­la­get ha­de ba­ra fun­nits i två år och var mer el­ler mind­re kon­kurs­mäs­sigt, så det var en di­ger utmaning hon tog sig an. – Min men­tor He­le­ne Drac­ke har be­tytt väl­digt myc­ket för mig. Vå­ra mö­ten har va­rit en av fram­gångs­fak­to­rer­na till att jag lyc­ka­des vän­da ett li­tet kon­kurs­mäs­sigt Dag­mar till ett stort eta­ble­rat mo­de­mär­ke, och även en stor an­led­ning till att jag se­na­re lyc­ka­des re-bran­da Björk & Ber­ri­es och ska­pa eco­lux­u­ry-kon­cep­tet in­nan eko var så hett. He­le­ne ha­de job­bat länge som mark­nads­chef för H&M och ha­de även stark bak­grund in­om kos­me­tik­pre­mi­um­va­ru­mär­ken, så hon ha­de per­fek­ta er­fa­ren­he­ter för mig att kunna ta del av, sä­ger hon och po­äng­te­rar att det är en stor för­del att för­sö­ka hit­ta en men­tor som in­te job­bar i sam­ma bo­lag för att få ett ut­i­från­per­spek­tiv. I dag när du själv är men­tor åt and­ra, hur stort an­svar har du för att ad­ep­ter­na ” lyc­kas”? – För mig är det vik­ti­gast att de kän­ner sig gla­da och nöj­da och mer ”kla­ra” i skal­len när de kom­mer från ett mö­te med mig. Rent af­färs­mäs­sigt finns det ing­et an­svar mer än min tid och dis­kre­tion, men jag är stolt över att många av dem jag har job­bat med har haft en så­dan fin ut­veck­ling. Det bäs­ta jag vet är när per­so­nen kom­mer till mig och från att allt känns hopp­löst och man in­te vet vil­ken väg man ska gå, så kom­mer vi fram till en bra plan och allt känns lät­ta­re och ro­ligt igen. Det är ett av mi­na mål att kunna lö­sa så­da­na si­tu­a­tio­ner – det är just då jag själv har haft stor hjälp av min egen men­tor. Och däri lig­ger ock­så men­tor­ska­pets styr­ka, att det är ett gi­van­de och ta­gan­de mel­lan par­ter­na och ett stän­digt lä­ran­de för bå­da. Man blir ald­rig för fram­gångs­rik för att ha be­hov och be­håll­ning av att nytt­ja en men­tor. Sam­ti­digt tac­kar vi kvin­nor säl­lan nej till chan­sen att ge tillbaka till and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.