Jægers­bo rg­ga­de

Plaza Kvinna - - SPA­NING / HÄL­SA -

Ga­tan i Nør­re­bro har bli­vit ett pul­se­ran­de kvar­ter bland hip­pa dans­kar. Den re­la­tivt lil­la ga­tan är fylld till bräd­den av gal­le­ri­er, vin­ta­ge­bu­ti­ker och lo­ka­la hant­verk. Här finns ock­så ett brett ut­bud av per­son­li­ga (och of­ta eko­lo­gis­ka) vin­ba­rer, kafé­er och re­stau­rang­er. Ploc­ka upp en kaf­fe på det po­pu­lä­ra ros­te­ri­et The Cof­fee Col­lecti­ve och stro­sa mel­lan bu­ti­ker­na. Be­hö­ver du en ener­gi­kick så finns så det gott om hand­gjor­da god­sa­ker att väl­ja mel­lan på Ka­ra­mel­le­ri­et, Mey­ers ba­ge­ri och Ro Choko­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.