Den otro­li­ga

Jes­si­ca Wil­li­ams

Plaza Kvinna - - POR­TRÄTT - av ERIK AUGUSTIN PALM

Som 22-åring blev hon den yngs­ta, tilli­ka förs­ta, svar­ta kvinn­li­ga kor­re­spon­den­ten på USA:s störs­ta ny­hets­sa­tir­se­rie. Idag är hon bäs­tis med J.K. Row­ling och en vass stjär­na in­om hu­mor­värl­den, där hon öpp­nar dör­rar för and­ra mi­no­ri­te­ter. Pla­za Kvin­na träf­fa­de det li­ka ro­li­ga som upp­ro­ris­ka fe­no­me­net Jes­si­ca Wil­li­ams i Los Ang­e­les.

Jes­si­ca Wil­li­ams har pla­tåskor på sig när hon sve­per i in i rum­met. Och en gi­gan­tisk afro där­till. En ret­ro-kom­bi­na­tion som får den 28-åri­ga skå­de­spe­lers­kan och ko­mi­kern att på­min­na om en ung Pam Gri­er, blax­plo­i­ta­tio­ni­ko­nen som på 70-ta­let blev en av USA:s vik­ti­gas­te svar­ta fe­mi­nist­hjäl­tar. Men stjärn­glan­sen och den fe­mi­nis­tis­ka spräng­kraf­ten hos Jes­si­ca är odis­ku­ta­bel även ut­an ac­ces­so­a­rer, pre­cis som hen­nes ko­mis­ka per­cep­tion. Som när vi häl­sar och jag be­röm­mer hen­nes hår, var­på hon ro­at sva­rar ”Jag äls­kar att du in­te kom­men­te­rar att det är en pe­ruk. Jag är svart. Mitt hår är om­byt­ligt, som Ri­han­nas”. Och ge­nast har Jes­si­ca ex­emp­li­fi­e­rat sin bril­jan­ta för­må­ga att blan­da po­li­tik, hu­mor och po­pu­lär­kul­tur.

Vi be­fin­ner oss på det gi­gan­tis­ka lyx­ho­tel­let Lang­ham Hun­ting­ton i den flot­ta Los Ang­e­les-första­den Pa­sa­de­na, och slår oss där ner på två sam­mets­sto­lar så att Jes­si­ca kan häm­ta an­dan. Det är brå­da me­di­e­da­gar för den Ka­li­for­ni­en­bör­di­ga New York-bon. Utö­ver sin su­per­po­pu­lä­ra podcast 2 Do­pe Qu­e­ens som hon dri­ver med sin bäs­tis, ståupp­ko­mi­kern Phoe­be Ro­bin­son, är Wil­li­ams ak­tu­ell med en pam­pig tv-se­ri­e­ver­sion av sam­ma podcast (vi­sas på HBO Nor­dic) och till hös­ten med rol­len som pro­fes­sor Eu­la­lie ”Lal­ly” Hicks i J.K. Row­ling-fil­men Fan­tastic Be­asts: The Cri­mes of Grin­del­wald. Dess­utom har jär­net knappt hun­nit sval­na se­dan Wil­li­ams förs­ta hu­vud­roll i den kri­ti­ker­ro­sa­de in­de­pen­dent­fil­men The Incre­dib­le Jes­si­ca Ja­mes från i fjol, – vars brit­tis­ka pre­miär led­de till Wil­li­ams förs­ta mö­te med nämn­da Har­ry Pot­ter-för­fat­ta­re. En upp­le­vel­se som den självut­nämn­da Pot­ter-nör­den Wil­li­ams har be­skri­vit som ” livs­om­väl­van­de”, och som hon av­slö­ja­de för sin kol­le­ga först i sin podcast.

– Myc­ket av en­tu­si­as­men i vår show kom­mer ifrån att jag och Phoe­be väl­jer att in­te be­rät­ta dag­li­ga upp­le­vel­ser från vå­ra re­spek­ti­ve liv för varand­ra in­nan vi går på scen. Det är även del­vis där­i­ge­nom vi hit­tar pep­pen in­nan var­je show, även när vi kän­ner oss slit­na. Myc­ket av vår di­a­log är im­pro­vi­se­rad och en stor del av gläd­jen bå­de för oss och publi­ken är när jag och Phoe­be upp­täc­ker

sa­ker om varand­ra på sce­nen. Det finns ett över­rask­ning­s­e­le­ment där.

Som tv-se­ri­e­ver­sion har 2 Do­pe Qu­e­ens sam­ma grund­upp­lägg som podcas­ten, om än på en mer på­kostad och upp­för­sto­rad ni­vå: Jes­si­ca och Phoe­be på en scen fram­för en en­tu­si­as­tisk publik. De två ko­mi­ker­na pra­tar om liv, po­pu­lär­kul­tur och po­li­tik mel­lan ett an­tal gäst­fram­trä­dan­den av and­ra ko­mi­ker som de vill lyf­ta fram. Det be­kräf­tan­de och be­ja­kan­de dra­get ge­nom­sy­rar i podcas­ten, så även den grå­as­te mån­dags­mor­go­nen kan få ett ljust skim­mer när du­ons älsk­vär­da tugg drar igång. Jes­si­ca Wil­li­ams vill gö­ra plats. För and­ra.

– Vi har all­tid va­rit tyd­li­ga med att vi an­ting­en vill ha en kvin­na, en ic­ke-vit per­son el­ler en HB­TQ-per­son re­pre­sen­te­rad i var­je av­snitt. Det in­ne­bär att vi kon­ti­nu­er­ligt gör re­se­arch själ­va för att till ex­em­pel hit­ta nya tran­sex­u­el­la ko­mi­ker som gäs­ter. Istäl­let för att slå ner­åt och spri­da ne­ga­ti­vi­tet för­sö­ker vi att lyf­ta fram oli­ka män­ni­skogrup­per och fö­ra de­ras ta­lan, även de som in­te är svar­ta kvin­nor. Det po­li­tis­ka per­spek­ti­vet har jag på gott och ont med mig från mitt jobb The Daily Show, där jag bör­ja­de.

Jes­si­ca var en re­la­tivt van­lig hu­mo­ris­tisk 22-årig stu­dent på Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­si­ty i Long Be­ach ut­an­för Los Ang­e­les, när hon 2012 (ge­nom en au­di­tion) som ett blixt­ned­slag vann för­tro­en­det hos su­per­stjär­ne­ko­mi­kern Jon Ste­wart som då led­de USA:s störs­ta ny­hets­sa­tir­se­rie The Daily Show. Det star­ka ban­det mel­lan dem är tyd­ligt i det förs­ta av­snit­tet av tv-ver­sio­nen av 2 Do­pe Qu­e­ens, som Jon Ste­wart gäs­tar, där Wil­li­ams blir syn­bart rörd och ner­vös un­der det im­pro­vi­se­ra­de sam­ta­let med sin för­ra chef. Det­ta trots att hon idag ut­gör ena hal­van av USA:s störs­ta svar­ta kvinn­li­ga ko­mi­ker­duo, är kom­pis med J.K. Row­ling och uni­sont god­känts av USA:s hip­pas­te po­pu­lär­kul­tur­maf­fia.

Jon Ste­wart är en man som Jes­si­ca Wil­li­ams in­te kan sä­ga nog gott om.

– Han chan­sa­de på mig när jag var 22 år gam­mal. Han är den bäs­ta chef jag nå­gon­sin har haft och den trev­li­gas­te, smar­tas­te man jag vet. Det var så coolt att se den per­son som an­ställt mig dy­ka upp och vi­sa sitt stöd

Vi vill ha en kvin­na, en ic­ke-vit per­son el­ler en HB­TQ-per­son re­pre­sen­te­rad i var­je av­snitt

för min egen lil­la tv-ba­by. Tyd­li­gen är han ett stort fan.

Fans, det har Jes­si­ca många av år 2018 – där den så kal­la­de ”Black bril­li­an­ce”-rö­rel­sen och dess star­ka på­ver­kan på det me­di­a­la och po­pu­lär­kul­tu­rel­la kli­ma­tet i USA in­te har ska­dat. Där en film som Black Pant­her blir en av de mest fram­gångs­ri­ka su­per­hjälte­fil­mer­na i Hol­ly­woods histo­ria, där den ho­mo­sex­u­el­la svar­ta ko­mi­kern och tv-pro­du­cen­ten Le­na Wait­he ham­nar på om­sla­get av Va­ni­ty Fair, och där den svar­ta ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Tif­fa­ny Had­dish i vå­ras pryd­de ett av om­sla­gen till Ti­me Ma­ga­zi­nes år­li­ga 100 Most In­flu­en­ti­al Pe­op­le- num­mer. Ett USA som trots sin Trump-re­gim har bör­jat le­ve­re­ra och lyf­ta fram svar­ta för­må­gor med en has­tigt ökan­de fre­kvens och kraft, är na­tur­ligt­vis ett USA som 2 Do­pe Qu­e­ens gör sig väl i. Nå­got som Jes­si­ca är högst med­ve­ten om, även om hon sam­ti­digt in­te nå­gon­stans an­ser att kam­pen för ett rätt­mä­tigt ut­rym­me för svar­ta bör av­ta.

– En av de bäs­ta aspek­ter­na med 2 Do­pe Qu­e­ens är att jag och Phoe­be för sam­tal som många män­ni­skor, i syn­ner­het svar­ta kvin­nor på and­ra plat­ser i värl­den, in­te har hört fö­ras på en så pass eta­ble­rad platt­form. Va­re sig vi snac­kar om dej­ting, re­la­tio­ner mel­lan svar­ta och vi­ta, sub­til var­dags­ra­sism el­ler pe­ni­sar. Nej, vi har ing­et fil­ter att ta­la om över­hu­vud­ta­get.

Jes­si­ca kan skäm­ta om de mest ob­sky­ra pro­ble­men hos en viss mi­no­ri­tet ut­an att det blir det mins­ta ex­klu­de­ran­de. Just det­ta är styr­kan med bra hu­mor, me­nar hon.

– Om san­ning le­ve­re­ras med hu­mor blir den uni­ver­sell. Som när jag som svart kvinn­lig ame­ri­kan tit­tar på den vi­ta, grab­bi­ga brit­tis­ka tv-se­ri­en Peep Show, och helt en­kelt mås­te med­ge att den är väl­digt ro­lig. När jag och Phoe­be skäm­tar om vå­ra liv i Broo­klyn, mås­te man in­te bo där för att kun­na re­la­te­ra. Men se­dan får skäm­ten såklart en till ni­vå om man fat­tar re­fe­ren­ser­na.

Utö­ver det po­si­ti­va kli­ma­tet för svar­ta in­om ame­ri­kansk un­der­håll­ning kon­sta­te­rar Jes­si­ca hur go­da möj­lig­he­ter­na för kvin­nor in­om sam­ma bransch är idag, oav­sett hud­färg.

– Men många blir för­stås fort­fa­ran­de väl­digt obe­kvä­ma av att hö­ra kvin­nor fö­ra fram si­na åsik­ter helt ofil­tre­rat, vil­ket män tra­di­tio­nellt upp­munt­ras till. Men jag tän­ker in­te be om nå­gons till­stånd. Det är 2018, det här är vad som sker nu. Och av al­la da­gens fan­tas­tis­ka tv-pro­jekt ska­pa­de av kvin­nor att dö­ma har det in­te va­rit frå­ga om att kvin­nor har bett om ut­rym­me. Vi har krävt det. Det är en fan­tas­tisk tid vi le­ver i, där vi sä­ger: ”Så här lå­ter vi, det här är vad vi be­hö­ver, och vad vi vill. Vi hop­pas att du gil­lar det. Men om in­te, tack och ad­jö”.

Bor: New York. Ål­der: 29 år. Gör: Skå­de­spe­la­re och ko­mi­ker. Ak­tu­ell: Fan­tastic Be­asts: The Cri­mes of Grin­del­wald har bi­opre­miär 16 no­vem­ber och fy­ra pod­dav­snitt av 2 Do­pe Qu­e­ens släpps på HBO vå­ren 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.