DI­GI­TAL TYST­NAD

DEN NYA LIVSSTI­LEN

Plaza Kvinna - - FE­NO­MEN - av an­nah Björk

Med tren­der som di­gi­tal de­tox, mind­full­ness och ut­log­gan­de hash­tags har so­ci­a­la me­di­er som Fa­ce­book och Snaps­hat tap­pat bå­de an­vän­da­re och börs­vär­de. Nu häg­rar istäl­let bo­en­den ut­an wi­fi, sinn­li­ga se­mest­rar och gu­dom­li­ga sol­ned­gång­ar som ald­rig når Instagram.

Över ber­gen skym­tar nya kul­lar i and­ra ny­an­ser och in­nan ho­ri­son­ten väx­er mot den tunt lju­sa him­len hin­ner en blå evig­het skym­ta. Det luk­tar torrt och varmt. När det rass­lar till i det tor­ra buska­get kan det li­ka gär­na va­ra en skal­le­rorm el­ler öd­la som en få­gel. To­panga lig­ger så nä­ra pop­vim­let i Los Ang­e­les att det näs­tan går att se från bergs­top­par­na. Men det kun­de li­ka gär­na va­ra

på and­ra si­dan jord­klo­tet. Här hyr unga stor­stads­bor på di­gi­tal de­tox en hus­vagn, en me­tal­lic-glän­san­de Airstream och vi­lar si­na sin­nen i sann ka­li­for­nisk an­da att få i en ar­ti­fi­ci­ell och tem­po­rär värld ut­an upp­kopp­ling.

I de små hus­vag­nar­na finns ing­en wi­fi, och ing­en te­le­o­pe­ra­tör­mast sän­der till top­par­na av To­pang­as berg. Det är to­tal ra­di­oskug­ga och att log­ga ut som gäl­ler. En li­ka skräm­man­de som loc­kan­de tan­ke. Som till­ta­lar allt fler. Hash­tag­gen #de­le­te­fa­ce­book star­ta­de i april och var en re­ak­tion på Cam­bridge Ana­ly­ti­cas­kan­da­len, då det blev känt för all­män­he­ten hur myc­ket in­for­ma­tion Fa­ce­book sam­lar in från si­na an­vän­da­re och hur den kan an­vän­das.

Men li­ka många var fak­tiskt ock­så tröt­ta på me­nings­lös­he­ter, som att se hur länge de­ras vän­ner va­rit vän­ner på Fa­ce­book, el­ler räd­da för att få en fel­ak­tig bild av verk­lig­he­ten ge­nom si­na fil­ter­bubb­lor. Till och med te­chent­re­pre­nö­ren, Ste­ve Woz­ni­ak, som var med och grun­da­de App­le, kopp­la­de ur sitt Fa­ce­book-kon­to i pro­test mot de peng­ar Fa­ce­book tjä­nar på an­nonsin­täk­ter som byg­ger på in­for­ma­tion från vå­ra pri­va­ta kon­ton.

Om li­ka många fak­tiskt log­gat ut för all­tid kan ba­ra fram­ti­den ut­vi­sa. Men sä­kert är att den so­ci­a­la platt­for­mens pe­ak lig­ger i back­spe­geln.

När Fa­ce­books delårs­rap­port kom i ju­li vi­sa­de även siff­ror­na att bo­la­gets glans­da­gar ver­kar va­ra över. Ak­ti­en tap­pa­de näs­tan en fjär­de­del av sitt vär­de.

Men det be­ty­der in­te att al­la so­ci­a­la me­di­er de­val­ve­rats.

Jour­na­lis­ten Saa­ra Ols­son tes­ta­de att stänga av al­la si­na so­ci­a­la ap­par i en vec­ka för att se hur det på­ver­ka­de hen­ne. Hon sov bätt­re och fick mer bat­te­ri­tid på sin te­le­fon. Men det di­gi­ta­la li­vet har bli­vit en så stor och vik­tig – och ro­lig – del av vå­ra liv att det vo­re kons­tigt att le­va ut­an.

”Det var trå­kigt, jag blev rast­lös och kom­mer nog in­te att gö­ra det igen. Om jag in­te är ut­om­lands och har fullt upp med att se­mest­ra och so­la så kom­mer jag att fort­sät­ta an­vän­da so­ci­a­la me­di­er, och gil­la det” skri­ver hon.

Jess Twenge har skri­vit bo­ken iGen: Why To­day’s Su­per-Con­nec­ted Kids Are Growing Up Less Re­bel­li­ous, Mo­re To­le­rant, Less Hap­py — and Com­ple­tely Un­pre­pa­red for Adult­hood och sä­ger i en ar­ti­kel i The At­lan­tic att ”So­ci­a­la me­di­er mark­nads­för sig med att bätt­ra på vå­ra kon­tak­ter med varand­ra, men fle­ra stu­di­er vi­sar att folk som till­bring­ar mer tid med so­ci­a­la me­di­er sna­ra­re är mer en­sam­ma, in­te mind­re.”

Och sam­ti­digt som vi till­bring­ar en mer och mer na­tur­lig del av vårt so­ci­a­la liv on­li­ne

Den so­ci­a­la platt­for­mens pe­ak lig­ger i back­spe­geln

blir in­te ba­ra en­sam­he­ten stör­re, ut­an su­get ef­ter det som är or­ga­niskt ökar ock­så. Det äk­ta, det sinn­li­ga.

För är det verk­li­gen ba­ra bil­der med spex­i­ga Snapchat-fil­ter och overk­li­ga dröm­fru­kostar vi ald­rig åt som ska de­fi­ni­e­ra oss när histo­rie­böc­ker­na skrivs? El­ler går jak­ten ef­ter ett bätt­re jag ut på att dra ner på sel­fie-fix­e­ring­en och att slu­ta ska­pa sto­ri­es om ingen­ting alls? Att fak­tiskt upp­le­va sol­ned­gång­en IRL och in­te ge­nom en per­fekt Boo­me­rang ge­nom skär­men. Från Airstream-bo­en­det i To­panga, LA, är det ba­ra någ­ra mi­nu­ters bil­färd ner­för ber­get till vå­gor­na som slic­kar Ma­li­bus strän­der. De se­nas­te åren har mark­na­den för ak­ti­va och ur­kopp­la­de se­mest­rar med klätt­ring, löp­ning, yo­ga el­ler sur­f­ning vux­it. Och för många mer ex­klu­sivt än nå­gon pool och nyploc­ka­de ost­ron. Att läm­na te­le­fo­nen, da­torn, upp­kopp­ling­en och de so­ci­a­la me­di­er­na hem­ma blir till mer än en geo­gra­fisk re­sa. Det ak­ti­ve­rar en an­nan del av hjär­nan, öpp­nar nya värl­dar av fy­siskt so­ci­al in­ter­ak­tion och er­bju­der i bäs­ta fall en sinn­lig re­sa in­åt. I jour­na­lis­ten So­fia Ed­grens bok Allt för vå­gor­na be­skrivs en folk­rö­rel­se, där upp­kopp­la­de svens­kar hit­tar li­vet i vå­gor­na. Sur­fa­ka­de­min som ord­nar re­sor får var­je vec­ka ta emot mail från del­ta­ga­re vars liv har för­änd­rats.”Tack för att ni väck­te mig. Jag sa upp mig från mitt jobb vec­kan ef­ter att jag kom­mit hem.”

I en tid då FO­MO (Fe­ar of missing out) dri­ver mil­len­ni­als till att sö­ka in­bil­lad kva­li­tets­tid med vän­ner ge­nom att de­la och åter­upp­le­va de­ras re­la­tio­ner el­ler hän­del­ser i en blek ko­pia ge­nom snaps el­ler sto­ri­es på Ins­ta, sa­ker vi så in­ner­ligt öns­kar vo­re vå­ra eg­na min­nen att de näs­tan blir det, då blir motre­ak­tio­nen och det verk­ligt vik­ti­ga att ska­pa sig eg­na upp­le­vel­ser. Som kanske ald­rig ens når so­ci­a­la me­di­er. Den frans­ka upp­lys­nings­fi­lo­so­fen Vol­tai­re skrev på 1700-ta­let i sin idé­ro­man om Can­di­de om me­ning­en med li­vet: ”Låt oss nu od­la vår träd­gård.”En mo­dern fi­lo­sof skul­le kanske skri­va om det till: ”Låt oss nu od­la vår träd­gård – ut­an att in­stagram­ma re­sul­ta­tet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.