Lot­ta Brat­tin

Plaza Kvinna - - KAR­RIÄR -

L ot­ta Brat­tin är be­vi­set på att man in­te be­hö­ver ha nå­gon klar stra­te­gi för att nå långt. Med ett grund­mu­rat mo­de­in­tres­se och en dri­ven en­tu­si­asm räk­nas hon i dag som en av Mo­des­ve­ri­ges kom­mu­ni­ka­tions­gu­ru­er – trots att hon en gång i ti­den hop­pa­de av si­na eko­no­mistu­di­er och ald­rig nå­gon­sin skri­vit ett cv.

In­tres­set för kläder och för vad kläder kan gö­ra med en män­ni­ska har Lot­ta Brat­tin haft sedan barns­ben. Mo­debran­schen loc­ka­de men att ar­be­ta som de­sig­ner ha­de hon in­te ta­lang­en för, ut­an sök­te sig in i mo­debran­schen från ett an­nat håll.

Kar­riä­ren tog fart som sty­listas­si­stent. Någ­ra år se­na­re blev hon he­ad­hun­tad av Jo­han Lin­de­berg, då Sve­ri­ge­chef för Die­sel. 24 år gam­mal var hon plöts­ligt press­kon­takt och säl­j­an­sva­rig för dam­kol­lek­tio­ner­na på ett världs­känt mo­de­mär­ke. Där lär­de hon ock­så kän­na Jon­ny Jo­hans­son som se­na­re kom att star­ta re­klam­by­rån Ac­ne In­ter­na­tio­nal. När han var på ut­kik ef­ter rätt pro­jekt­le­da­re var Lot­ta in­te sen att nap­pa.

På re­klam­by­rån ut­veck­la­de den kre­a­ti­va du­on det förs­ta pa­ret Ac­ne-je­ans 1997 och bygg­de upp he­la kon­cep­tet kring det hy­pa­de varu­mär­ket. Lot­ta Brat­tin blev så små­ning­om vd för Ac­ne Je­ans, men läm­na­de den pos­ten ef­ter ett an­tal fram­gångs­ri­ka år för att star­ta kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Ibeyo, se­na­re Ibeyostu­dio.

2017 styr­de hon in på en ny ba­na – food­tech – då hon gick in som vd för star­tup­bo­la­get Maîtres, som lan­se­rat en re­stau­rang­app som ska för­enk­la ditt krog­be­sök och för­hö­ja re­stau­rangupp­le­vel­sen ge­nom ef­fek­ti­va­re be­tal- och bok­nings­sy­stem. Ef­ter att bo­la­get sjö­satts och fått egen styr­fart klev Lot­ta i som­ras åt si­dan. Nu vän­tar nya ut­ma­ning­ar för den­na pr-ve­te­ran; åter­i­gen har lus­ten dri­vit hen­ne i en ny rikt­ning. Vad det är, är än så länge hem­ligt men det är ga­ran­te­rat nå­got hon pas­sio­ne­rat brin­ner för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.