Ida Ba cklund

Plaza Kvinna - - KAR­RIÄR -

Vi har re­kry­te­rat fler än 700 le­da­re till top­po­si­tio­ner, varav 80 pro­cent är kvin­nor – Anna Sten­berg

E ndast 21 år gam­mal star­ta­de hon Ra­pun­zel of Swe­den hem­ma i sin lä­gen­het i Umeå. Åt­ta år se­na­re om­sat­te lös­hårs­bo­la­get 120 mil­jo­ner kro­nor med för­sälj­ning i 60 län­der. Att star­ta eget som ung tjej och sat­sa på nå­got så kvinn­ligt som lös­hår möt­tes till en bör­jan av en viss skep­sis. Men det var ing­et Ida Backlund lät stå i hen­nes väg – hon trod­de på sig själv och sin af­färsidé. Själv ha­de hon an­vänt lös­hår sedan hon var 13 år gam­mal och in­såg po­ten­ti­a­len i den då obe­fint­li­ga mark­na­den. Så med ett lån från si­na för­äld­rar och då­va­ran­de pojk­vän­nen, Stefan Löf­gren som med­fi­nan­siär och de­lä­ga­re drog hon igång fö­re­ta­get 2007.

Re­dan från start pe­ka­de ut­veck­lings­kur­van upp­åt, myc­ket tack hen­nes tyd­li­ga vi­sion om att di­rekt sat­sa på in­ter­na­tio­nell ex­pan­sion. I dag har Ra­pun­zel of Swe­den be­skri­vits som än en fram­gångs­sa­ga och Ida själv som en pi­on­jär i bran­schen. Den ur­sprung­li­ga af­färsidén har ut­ö­kats med oli­ka hår­vårds- och sty­ling­pro­duk­ter, lock­täng­er och and­ra hår­pro­duk­ter. Fem fy­sis­ka fri­sörsa­long­er har ock­så till­kom­mit i Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö, Uppsa­la och Helsing­fors och fler lär det bli.

Vå­ren 2015 val­de Ida på grund av häl­so­skäl att säl­ja ma­jo­ri­te­ten av ak­ti­er­na i bo­la­get till risk­ka­pi­tal­bo­la­get Va­le­do, som nu byg­ger vidare på hen­nes arv. Själv har hon sla­git in på en ny ba­na och är nu­me­ra ak­tiv som risk­ka­pi­ta­list i Backlund In­vest, där hon hjäl­per and­ra att lyc­kas med si­na af­färsidéer. Med tan­ke på den ti­di­ga fal­len­he­ten för ent­re­pre­nör­skap är vi rätt säk­ra på att nya fram­gång­ar står och vän­tar om hör­net för lös­hår­sprin­ses­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.