And­ra Far­had

Plaza Kvinna - - KAR­RIÄR -

M ed af­färs­sin­ne, vi­sio­ner och stor driv­kraft har And­ra Far­had ta­git sig från upp­väx­ten i Fitt­ja till en kar­riär i fi­nans­värl­den. Allt bör­ja­de med att hon som 15-åring goog­la­de sig till hur man blir rik; någ­ra år se­na­re ha­de hon ska­pat sig en mind­re för­mö­gen­het.

I dag är And­ra känd som grun­da­re av Börs­ha­jen AB, Sve­ri­ges snab­bast väx­an­de ut­bild­nings­platt­form för spa­ran­de och in­ve­ste­ring­ar som er­bju­der pri­vat­per­so­ner kost­nads­fria ut­bild­ning­ar. Hon brin­ner för att fler ska in­tres­se­ra sig för pri­va­te­ko­no­mi och ges möj­lig­het att ska­pa egen eko­no­misk frihet.

År 2017 ham­na­de And­ra på lis­tan över Sve­ri­ges 101 su­per­ta­lang­er in­om fi­nans. Hon är ock­så grun­da­re av nor­ra Eu­ro­pas störs­ta in­ve­ste­ra­re­vent, Börs­ha­jen Aca­de­my, som ge­nom­för­des för förs­ta gången på Ho­vet i Stock­holm i maj med när­ma­re 8 000 be­sö­ka­re.

– In­tres­set för pri­va­te­ko­no­mi och ak­ti­er kom­mer från min upp­växt ef­tersom peng­ar då var en be­grän­sad re­surs. Jag för­stod väl­digt ti­digt vär­det av peng­ar och in­såg att jag be­höv­de peng­ar för att kunna kla­ra mig i fram­ti­den. Vad dri­ver dig i ditt ar­be­te?

– För­änd­ring. Dels att ut­ma­na mig själv he­la ti­den, att se nå­got växa fram och byg­ga vidare på det jag själv har ska­pat med vil­ja, kraft och pas­sion. Men även för­änd­ring av män­ni­skors till­va­ro och att ve­ta att jag va­rit med och på­ver­kat så att de kanske får det li­te bättre än jag ha­de det när jag väx­te upp. Var­för har just du lyc­kats så bra?

– Enkelt svar: Jag ger mig in­te. Jag är väl­digt en­vis. När jag be­stäm­mer mig för nå­got så lå­ser jag på det. Det finns ing­et som får mig att änd­ra på mig och det är det jag tror be­hövs för att lyc­kas, att ald­rig ge sig och in­te släp­pa sin vi­sion. Vil­ka nya ut­ma­ning­ar har du fram­för dig och vad har du för mål på läng­re sikt?

– På läng­re sikt vill jag byg­ga ett glo­balt fö­re­tag. Jag vill ska­la upp det jag gör i dag till att in­te ba­ra va­ra verk­sam i Sve­ri­ge ut­an kunna job­ba med eko­no­mis­ka frågor värl­den över. Att män­ni­skor tyc­ker eko­no­mi är trist och trå­kigt är in­te ett na­tio­nellt pro­blem, det är ett glo­balt pro­blem och jag går igång på ut­ma­ning­en att få folk att tyc­ka att eko­no­mi är kul. För att nå det må­let vet jag att jag mås­te lä­ra mig myc­ket de kom­man­de åren ef­tersom jag fort­fa­ran­de in­te har den er­fa­ren­het som be­hövs, men det ser jag ba­ra som sti­mu­le­ran­de. Allt hand­lar om in­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.